header-nieuwsbrief4

Nieuwsbrief TFDT - juni 2021

Met veel plezier sturen wij u deze uitgave van onze nieuwsbrief. Gemaakt om onze achterban en opdrachtgevers te informeren over de werkzaamheden van Taskforce Deltatechnologie.

Lopende adviseringen en projecten

  • Holwerd aan Zee
  • Versnelling Koehool-Lauwersmeer
  • Analyse kosten per kilometer
  • Kunstwerken incl. HWBP
  • Fasen-contracten en subsidieregelingen
  • Programma integratie - Kop van Noord-Holland 2030
  • Duurzaamheid HWBP
  • Innovatie / Testdijk
Web-TFDT-2020-Albes-6

Banden met kennisinstellingen opnieuw aangehaald

We hebben er als TFDT voor gekozen de banden met de kennisinstellingen opnieuw aan te halen. TFDT is mede ontstaan vanuit de gedachte dat het uitmuntende Nederlandse watermanagement ontstaan is vanuit een unieke bundeling van kennis en kunde in de driehoek opdrachtgevers, bedrijfsleven en kennisinstituten. We zijn dat in beeldspraak gaan benoemen als de gouden driehoek. In deze driehoek werkt ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en gegeven zijn eigen belangen intensief samen om te komen tot het beste resultaat. Tussen opdrachtgevers en bedrijfsleven gaat dat over de as van projecten redelijk vanzelf. Met de kennisinstellingen moet je als bedrijfsleven daar wat meer je best voor doen en actief het contact zoeken, immers kennisontwikkeling stimuleert vooruitgang en dat is goed voor groei en continuïteit in het bedrijfsleven. Daarom sluit Judith Kaspersma (de kennisambassadeur van de kennisinstellingen) iedere maand het eerste half uur aan bij de vergaderingen van het basisteam om met ons de lopende activiteiten door te nemen en is ze betrokken bij de werkgroep duurzaamheid. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit een bijdrage gaat leveren aan onze activiteiten.

Menno Steenman - onafhankelijk voorzitter TFDT

Agenda


Gouden Driehoek-bijeenkomst
in samenwerking met waterschap Aa en Maas.
Datum volgt zodra de corona maatregelen dit toelaten.


Kennisambassadeur

Judith Kaspersma is kennisambassadeur namens de kennisinstellingen naar het HWBP.
Tevens is zij afdelingshoofd waterveiligheid bij Deltares.
Dijkversterking IJsselmeerdijk – Waterschap Zuiderzeeland

De IJsselmeerdijk is met zijn 17,6 km lengte, de zwaarst aangevallen dijk van de Flevopolder. Dat komt door de ligging, waarbij bij noordwesterstorm de wind over de volle lengte van het IJsselmeer waterstanden en golven tegen de dijk opzet. Sinds 2017 gelden voor de waterkeringen in Nederland nieuwe wettelijke waterveiligheidsnormen. Deze norm is voor Flevoland strenger dan daarvoor om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering en om de grotere hoeveelheid inwoners en de hogere economische waarde in Flevoland beter te beschermen. De waterkering voldoet ruim niet aan de nieuwe strengere norm die eraan is gesteld. Dat wil niet zeggen dat er op dit moment acuut een onveilige situatie is. Het betekent wel dat een dijkversterking nodig is. Het is de wettelijke taak van het waterschap om de keringen aan de normen te laten voldoen. Waterschap Zuiderzeeland is daarom in 2019 gestart met het meerjarige project Versterking IJsselmeerdijk.

Eind 2020 heeft het Projectteam van de IJsselmeerdijk advies gevraagd aan Taskforce Deltatechnologie om te onderzoeken in welke fase van het project het laten aanhaken van een realisatiepartner meerwaarde biedt. De context die daarnaast aan de werkgroep van TFDT werd meegegeven, was dat de opgave moest aansluiten bij de thema’s innovatie, duurzaamheid, circulariteit en biodiversiteit.

Eind februari 2021 heeft TFDT een advies uitgebracht, waarbij is geadviseerd dat gezien de opgave, het vroeg betrekken van een realisatiepartner een positieve bijdrage zal hebben. Daarnaast is geadviseerd een haalbaarheidsstudie te organiseren met marktpartijen voor het verkennen van een zandige vooroever. Voor de zomer hoopt TFDT dit in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland te realiseren.

Het volledige advies kunt u hier vinden.

Holwerd aan Zee – innovatie en duurzaamheid als bindmiddel voor de samenwerking binnen de Gouden Driehoek


In februari jl. heeft TFDT met de projectgroep van het project Holwerd aan Zee een advies opgesteld. Een van de dragende aspecten van dit project was het (lokaal) hergebruik van vrijkomend grond van de grootschalige ontgravingen. Dit is door TFDT geïdentificeerd en door de projectgroep van Holwerd aan Zee omarmd.
Het gebruik van gebiedseigen grond in dijkversterkingsprojecten is onder de aandacht van de POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV-DGG). Meerdere partijen, vertegenwoordigd door TFDT, hebben reeds in de lopende projecten ervaring opgedaan met een andere manier van het ontwerpen van de waterkeringen.
In het verleden werd een materiaal voor de dijkversterking voorgeschreven op basis van de aannames in de ontwerpfase. Vervolgens werden er vaak honderden kilometers gereden en veel geld betaald voor de gevraagde kleikwaliteit.
Hier treedt nu een denk- en gedragsverandering op bij zowel de ontwerpende partijen als bij de uitvoerende partijen en vooral bij de beheerorganisaties (in dit geval doorgaans de waterschappen). Met de nieuwe veel duurzamere benadering wordt onderzocht wat de kwaliteit is van de (beschikbare) lokale grond. De ontwerpers en uitvoerende partijen krijgen de opdracht om met desbetreffend materiaal een veilig en uitvoerbaar ontwerp te presenteren. In dit traject krijgen ook de kennisinstellingen een mooie rol. Door de inbreng van hun fundamentele kennis zijn we met ons allen in staat de ontwerpinstrumenten voor iets minder gebruikelijke materialen in de dijkenbouw alsnog succesvol toe te passen zonder in te boeten aan de gevraagde prestatie van de waterkering. Deze aanpak past helemaal bij de bestaande duurzaamheidsambities van de waterschappen, Rijkswaterstaat en andere organisaties.

De kwestie van de beschikbaarheid (overschot) van relatief grote hoeveelheden grond als gevolg van de werkzaamheden komt vaak voor. De projecten die geclusterd worden in de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) zullen hier ook bij horen. Het voorbeeld van de voorgenomen aanpak bij Holwerd aan Zee zal ook daar relevant zijn. In het TFDT advies voor duurzaamheid in de HWBP projecten is door TFDT een appel gedaan op de inkooporganisaties die het gebruik van de lokale beschikbare grondstromen en duurzaamheid over het algemeen in de projecten met hun inkoopstrategie en contractvormen nadrukkelijker kunnen stimuleren.

Als TFDT zijn we er trots op dat we vrijwel alle aspecten van onze missie steeds beter en integraler kunnen inbrengen in onze adviezen. We onderkennen dat Holwerd aan Zee in meerdere opzichten een potentiële “showcase” locatie kan zijn waar de samenwerking binnen de Gouden Driehoek innovatie en het waarmaken van de duurzaamheidsambities mogelijk kan maken.

Het volledige advies kunt u hier vinden.

PAGW Oostvaardersoevers en Wieringerhoek

In de vorige nieuwsbrief viel al te lezen dat TFDT haar vleugels (weer) uitslaat door, naast de advisering bij HWBP-projecten, onder andere ook onze kennis en expertise in te zetten rondom de twee PAGW-projecten Oostvaardersoevers en Wieringerhoek. RWS is opdrachtgever. Beide projecten werken met een eigen IPM-team toe naar een VKA-besluit rond de zomer 2021 als einde van de verkenningsfase. TFDT is benaderd om mee te denken over de wijze waarop RWS de kaders van het VKA zou moeten vaststellen zonder hierbij onnodig de vrijheid van de markt in te perken voor het vervolg; RWS wil de kennis en kunde van de markt optimaal gebruiken om zoveel mogelijk natuur aan te leggen binnen een vastgesteld budget én om bij te dragen aan de duurzaamheidsambities van RWS. De betreffende werkgroep van de TFDT rond op dit moment het advies af. Mogelijk komt er vanuit het RWS OG-team nog een vervolgvraag aan TFDT om mee te denken over de concrete invulling van een eventuele vroegtijdige marktbenadering met een zo flexibel mogelijke contractstructuur rondom een functionele doel-uitvraag.

De twee adviezen die TFDT in dit kader heeft uitgebracht, kunt u hier vinden.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Naast de PAGW-projecten is TFDT ook gevraagd mee te denken met het landelijk team KRW over het stimuleren van het toepassen van gebiedseigen grond. Bijvoorbeeld via een zogenaamde circulaire grondstoffencorridor. De aanleiding is dat er tot 2027 vanuit ca. 300 KRW projecten grond vrijkomt, die bij voorkeur binnen een straal van bijvoorbeeld 25 km weer kan worden toegepast. Hierdoor beperk je het gesleep met grond door heel Nederland en dat zorgt voor een enorme winst in je milieuimpact. Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar?
TFDT ziet mooie aanknopingspunten met de reeds aanwezige kennis vanuit de POV Dijkversterking Gebiedseigen Grond. TFDT is op dit moment samen met Rijkswaterstaat aan het verkennen of er een project of gebiedsopgave te vinden is, waarbij advisering over de as van dit betreffende project mogelijk is.

HWBP project Grutbroek

Waterschap Rijn en IJssel staat aan de vooravond van het voorbereiden en realiseren van een grote dijversterkingsopgave in het kader van HWBP.

Het projectteam van het versterkingsproject Grutbroek heeft TFDT gevraagd te adviseren over de voorgenomen aanbestedingswijze. Aanbesteding van dit relatief kleine project ziet het waterschap als een pilot en generale exercitie voor de organisatie in aanloop naar de veelheid van grotere dijkversterkingsprojecten waar de samenwerking met de marktpartijen en kennisborging binnen de organisatie centraal staat.

Het projectgebied waar de waterkering wordt versterkt, ligt ter plaatse van bedrijventerrein Grutbroek. Op het terrein is een aantal bedrijven gevestigd waarvan enkelen hoge eisen stellen aan het vermijden van trillingshinder. Dit in context van de voorgenomen versterking met de verticale constructies. Het waterschap heeft in het kader van de voorbereiding van de uitvraag naar de markt een aantal specifieke vragen gesteld. Deze zijn gericht op het verkennen van de bereidheid en gesteldheid van de markt voor het meedraaien in de op samenwerking gerichte contracten zoals bouwteam en tweefasen contract. In dialoog tussen het team van het waterschap en de werkgroep van TFDT is een advies tot stand gekomen die bereidheid en gesteldheid van de markt aangeeft om binnen dergelijke contractvormen te willen en kunnen werken. In het advies is ook kort ingegaan op de wens van het waterschap om haar duurzaamheidsambities in de uitvraag te concretiseren. De op de samenwerking gerichte werkvormen zijn een goed middel om innovatie in de projecten mogelijk te maken. Ook is deze geschikt voor het bewerkstellingen van de kennisoverdracht tussen de partijen. TFDT geeft wel een aandachtspunt mee namelijk dat voor de goede kennisoverdracht en samenwerkingssfeer een bouwteam tot in de realisatiefase moeten doorlopen en zich niet alleen moet beperken tot de ontwerpfase van de projecten.

TFDT geeft in het advies mee dat de contractvorm moet passen bij de omvang en risico’s van het project en dat de offertekosten voor de marktpartijen zo laag mogelijk gehouden moeten worden. Dit kan onder andere door korte selectieprocedures.

Het volledige advies kunt u hier vinden.

Leden TFDT

Het basisteam wordt gevormd door:
Leo van Dijk
Gerben de Jong
Martijn de Jong
Jeroen van der Klooster
Arjen van den Ouden
Jaap van der Weele

Onafhankelijk voorzitter is Menno Steenman.


Er is een expertteam waaruit deelnemers worden betrokken in de verschillende werkgroepen.

Het secretariaat wordt verzorgd door
Astrid Teeuw secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl
twitter linkedin 
MailPoet