header-nieuwsbrief4

Nieuwsbrief TFDT - november 2021

Met veel plezier sturen wij u deze uitgave van onze nieuwsbrief. Gemaakt om onze achterban en opdrachtgevers te informeren over de werkzaamheden van Taskforce Deltatechnologie.

Lopende adviseringen en projecten

  • Holwerd aan Zee
  • Versnelling Koehool-Lauwersmeer
  • Analyse kosten per kilometer
  • Kunstwerken incl. HWBP
  • Duurzaamheid
  • Innovatie / Testdijk
  • HEEL (system engineering)
Drukw TFDT 2020 MENNO-9

Taskforce Deltatechnologie, quo vadis

Eind september hebben we als basisteam van Taskforce Deltatechnologie samen gezeten met onze stuurgroep om te bekijken of de doelstellingen van TFDT nog actueel zijn en zo ja hoe we die dan in de komende periode het beste kunnen dienen. De korte conclusie was dat het mission statement van TFDT nog steeds staat als een huis.
Voor wie het niet meer weet: “TFDT zorgt voor toegang tot de kennis en expertise van het bedrijfsleven met de focus op projecten. TFDT wil met haar inzet een bijdrage leveren aan het vertrouwen tussen opdrachtgever(s) en het bedrijfsleven en het beperken van de maatschappelijke kosten door in te zetten op een kosteneffectief aanbestedingstraject, beperking van overhead, waarde-creatie en ruimte voor innovatie en duurzaamheid. Wij stimuleren opdrachtgevers vroegtijdig marktkennis aan te boren bij de ontwikkeling van hun projecten. Onze gevraagde en ongevraagde advisering doen we het liefst over de as van projecten”.
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma was, is en blijft daar een prachtig programma voor. Daar gaan we dus vooral mee door. Daarnaast denken we actief mee met de programma’s Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) en Kaderrichtlijn Water (KRW). Als laatste voegen we graag de programmering van het niet reguliere onderhoud aan de zes grote stormvloedkeringen toe aan ons pallet.
Kortom, er is nog veel te doen en dat doen we met passie en plezier.

Menno Steenman

Activiteiten


Inspiratietafel marktbenadering Koehool-Lauwersmeer
In november belegt TFDT een inspiratietafel tussen vertegenwoordigers vanuit de markt en Wetterskip Fryslân.

Evaluatie contractmodellen WSRL
De contractmodellen die WSRL de afgelopen jaren heeft toegepast, worden samen met de betrokken marktpartijen geëvalueerd.

Duurzaamheidsadvies
De werkgroep Duurzaamheid zal haar advies toelichten aan de projectmanagers community HWBP begin december.

Gouden Driehoekbijeenkomst 'Koersvast' - 7 oktober jl.

Waterschap Aa en Maas was op donderdag 7 oktober jl. gastheer van de Gouden Driehoekbijeenkomst. In Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2 kwamen zo’n 70 deelnemers vanuit waterschappen, programmabureau HWBP, kennisinstellingen en markt bijeen. De focus lag op de HWBP projecten van Waterschap Aa en Maas, die zij momenteel samen met haar publieke partners voorbereidt.

Het was een interactieve bijeenkomst die werd geleid door dagvoorzitter Theo Verbruggen.

Leo Smit (directeur watersysteem en -keringen bij Waterschap Aa en Maas) opende de bijeenkomst en vertelde over de waterveiligheidsopgave van het waterschap en de unieke samenwerking tussen de overige publieke stakeholders, wat heeft geleid tot een tienkoppig opdrachtgeverschap voor Meanderende Maas.

Vervolgens werd door Frans Jorna (afdelingshoofd waterveiligheid) een introductie en toelichting gegeven op de wijze hoe de organisatie anticipeert op de waterveiligheidsprojecten die op de rol staan.
Het project Cuijk–Ravenstein werd toegelicht door Albert Vrielink (projectmanager Cuijk Ravenstein). Hierbij werd in het bijzonder ingegaan op de waterveiligheidsopgave bij Grave.
Martin van der Horst (contractmanager Meanderende Maas) bracht de opgave Meanderende Maas in beeld. Hierbij kwamen de meerwaarde en uitdagingen bij het werken aan een integrale gebiedsopgave en het ontwikkelen en toepassen van innovatie in het project aan bod.
Jeroen Dekker, verantwoordelijk bij Boskalis voor de aanbesteding van Meanderende Maas, gaf als inschrijver zijn visie op het verloop van het aanbestedingsproces.

Menno Steenman (onafhankelijk voorzitter TFDT) en Chris Klunder (adviseur marktstrategie HWBP) haalden de successen en aandachtspunten van tweefasencontracten aan. Fasencontracten zijn een vorm van vroege marktbenadering maar er zijn meer manieren om de kennis en kunde van het uitvoerend bedrijfsleven voegtijdig te betrekken. Voortdurende transparantie van het bedrijfsleven over hoe zij hun geld verdienen op korte- en lange termijn is altijd de sleutel.
Het advies dat TFDT heeft uitgebracht over duurzaamheid werd toegelicht door Luc Ponsioen. Duidelijk werd dat iedereen in de zaal de urgentie voor duurzaamheid in HWBP projecten begint te onderkennen en dat er al diverse initiatieven lopen, alleen men weet dit niet altijd van elkaar. Meer centrale regeling hiervan zou wenselijk zijn. Er ligt dus nog een hele grote uitdaging op dit gebied!
Tot slot werd de focus van TFDT richting de toekomst toegelicht door Menno Steenman. TFDT gaat naast HWBP meer programma’s ondersteunen zoals PAGW en KRW, maar ook wordt gekeken naar mogelijke betrokkenheid bij de ontwikkelingen rondom de levensduur van stormvloedkeringen.

Kennisambassadeur Annemargreet de Leeuw vertelde over de doorwerking van kennis. Ze haalde aan op welke wijze All-Risk kennisvragen voor het HWBP heeft opgepakt en ze ging in op de nieuwe inzichten ten gevolge van de hoogwaterproblematiek in Limburg.

Jelke Jan de With nam tijdens deze bijeenkomst officieel afscheid van TFDT. Dit afscheid heeft lang op zich laten wachten t.g.v. de coronamaatregelen. In een video vertelde Jelke Jan over zijn ervaringen van de afgelopen jaren en gaf hij een boodschap mee voor de toekomst (de video kunt u hier bekijken). Daarna werd hij door vertegenwoordigers van waterschappen en Natuurmonumenten toegesproken en bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid.

Alle presentaties kunt u hier bekijken.

Duurzaamheidsadvies TFDT

Rond de zomervakantie heeft een deel van de Taskforce Deltatechnologie werkgroep Duurzaamheid het duurzaamheidsadvies persoonlijk op de dijk overhandigd aan HWBP-directeur Erik Wagener. De werkgroep zet zich bewust in om een nieuwe beweging teweeg te brengen. Een beweging vanuit de gehele Gouden Driehoek (overheid, kennisinstellingen en markt). Als we met elkaar de klimaatdoelen willen halen, is er meer nodig dan we nu doen. De werkgroep doelt dan echt op een systeemsprong, gebaseerd op een lange termijnvisie en dito beleid. Het advies biedt daar de eerste, mooie handvaten voor.

Houdt het nu op bij dit advies? Nee, het advies wordt binnen de Gouden Driehoek op persoonlijke titel breed verspreid met de oproep: we moeten samen verder. Bekijk hier het advies en zie ook hier de Linked-in post vanuit het HWBP.

De young professionals die dit advies hebben opgesteld zijn: Annika Trignol (Boskalis), Luc Ponsioen (Aveco de Bondt), Iris Verboven (Van den Herik), Olle de Geest (TAUW Group), Jana Steenbergen - Kajabová (Sweco) en Martijn de Jong (Arcadis).
IMG_8589

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg gestart

De uitvoering van de 23,5 km dijkversterking is begonnen. Op diverse trajecten tegelijk vinden werkzaamheden plaats. De dijk is afgekeurd op een of meer van de faalmechanismen hoogte, binnenwaartse stabiliteit, buitenwaartse stabiliteit en piping.
Het project staat in de top 10 van meest urgente projecten (nummer 7) en hoort tot de eerst geprogrammeerde projecten, die het verst zijn verwijderd van de veiligheidsnorm.

Graaf Reinaldalliantie
Het project wordt vanaf de verkenning tot en met de realisatie uitgevoerd door de Graaf Reinaldalliantie, een alliantie van het waterschap met een consortium van marktpartijen. Deze aanpak, onder de noemer Samen creëren we meer, is uniek. Meerwaarde in maatschappelijk en financieel opzicht betekent dat partijen verantwoordelijkheid nemen om zich gezamenlijk in te spannen. Dit laat zich ook vertalen in een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goed verloop van het project en voor het meenemen van de kennis van de aannemer in het ontwerp.

Officieel online openingsmoment
Op 23 juni vond een officieel moment plaats in de vorm van een online bijeenkomst.
Met een live verbinding kon iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in de dijkversterking deelnemen. Vanuit huis of werkplek, vanwege de beperkingen door de coronamaatregelen. Ruim 350 bezoekers waren erbij.
Samen met jongeren van het Fortes Lyceum uit Gorinchem maakten betrokkenen van Waterschap Rivierenland, Waalensemble, provincie Gelderland, gemeenten Gorinchem en West Betuwe, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Rijkswaterstaat een reis van de voorbereiding tot aan de uitvoering. In de studio werd hierover doorgepraat met diverse gasten.
Aan het einde van de reis kwamen bestuurders van de Graaf Reinaldalliantie op locatie. Bewoners waren hier vertegenwoordigd door een lid van de klankbordgroep. Met spektakel en een rookkanon werd de eerste ‘schop in de grond’ gezet.

De verwachting is dat de werkzaamheden aan de dijk in 2026 klaar zijn. Dan is de dijk weer hoogwaterveilig.

Bekijk hier een compilatie van het online-moment. De hele lifestream is ook nog te bekijken.
Meer informatie over het project is te vinden op www.gralliantie.nl.

Leden TFDT

Het basisteam wordt gevormd door:
Leo van Dijk
Gerben de Jong
Martijn de Jong
Jeroen van der Klooster
Arjen van den Ouden
Jaap van der Weele

Onafhankelijk voorzitter is Menno Steenman.


Er is een expertteam waaruit deelnemers worden betrokken in de verschillende werkgroepen.

Het secretariaat wordt verzorgd door
Astrid Teeuw secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl
twitter linkedin