header-nieuwsbrief4

Nieuwsbrief TFDT - maart 2022

Met veel plezier sturen wij u deze uitgave van onze nieuwsbrief. Gemaakt om onze achterban en opdrachtgevers te informeren over de werkzaamheden van Taskforce Deltatechnologie.

Lopende adviseringen en projecten

 • Holwerd aan Zee
 • Versnelling Koehool-Lauwersmeer
 • Analyse kosten per kilometer
 • Kunstwerken incl. HWBP
 • Duurzaamheid
 • Innovatie / Testdijk
 • HEEL (system engineering)
PPT TFDT ME-9

Column

2022 is al weer een tijdje aan de gang en de pandemie lijkt zich voor het eerst sinds lang weer eens wat gunstiger te ontwikkelen. Daar zijn we allemaal op onze eigen manier blij mee en hopelijk kunnen we dan ook weer aan de slag gaan met het organiseren van een aantal live evenementen.
De eerste die op de agenda staat is de Gouden Driehoekbijeenkomst in de eerste helft van dit jaar. We hopen dit voor midden mei te kunnen doen, maar in ieder geval voor de zomer. Het onderwerp weten we al, namelijk de uitdagingen rondom het daadwerkelijk opstarten van de HWBP en KRW-opgave Klimaatpark IJsselpoort. Een initiatief waar leemtes in de kennis (bijvoorbeeld hoe om te gaan met PFAS) en urgentie (het moet waterveilig zijn en blijven) zorgen voor de nodige spanning en uitdagingen om dit initiatief daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Ook kun je nog denken aan hoe dat juridisch allemaal in elkaar steekt en wat voor belemmeringen dat allemaal met zich mee brengt. We gaan dit doen in samenwerking met RWS en een aantal kennisinstellingen. Het wordt een mooi en uitdagend programma voor onze leden, de opdrachtgevers en de kennisinstellingen.

De historisch gegroeide afstand tussen het bestuur van de stichting TFDT (Marjolein, Martin en Kathleen) en de TFDT (schil en basisteam) willen we verkleinen door ze specifiek uit te nodigen voor schil bijeenkomsten en eens per maand aan te laten schuiven bij een gedeelte van het basisteamoverleg. Op die manier maken we enerzijds beter gebruik van de kennis en kunde van de bestuursleden en anderzijds voorkomen we onnodige terugmeldingen over en weer. Voor mij is dat een prima manier om de slagkracht van de TFDT als instituut te vergroten.

Menno Steenman

Innovatieversneller

De Innovatieversneller is een proces dat onderdeel uitmaakt van de Kennis- en Innovatieagenda van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De Innovatieversneller stimuleert en versnelt de toepassing en doorwerking van slimme en innovatieve oplossingen in het HWBP.
HWBP projecten worden vanuit Innovatieversneller ondersteund als er vragen zijn over innovatie binnen een project, maar ook door vanuit integraliteit en landelijk overzicht projecten en innovaties te verbinden. Daarnaast begeleidt de Innovatieversneller onderzoek om kennishiaten bij innovatieve toepassingen in te vullen.
TFDT vervult de rol als klankbord voor het team van de Innovatieversneller om het proces te optimaliseren.

Advisering Rijkswaterstaat: Programma groot onderhoud Stormvloedkeringen

Rijkswaterstaat (RWS) heeft TFTD benaderd voor een advies over de aanpak van het groot variabel onderhoud op de 6 stormvloedkeringen (svk’s) in Nederland. Het gestelde doel dat RWS daarbij heeft meegegeven: het opzetten van een programmaorganisatie die langjarig adequaat onderhoud gaat opzetten, complementair met de bestaande dagelijks onderhoudsprogramma’s en contracten, waardoor RWS weer “in control” kan komen. Een werkgroep (bestaande uit Jan Put, Frank Heeze, Jan Willemsen, Roel Lammers en Eric ten Oever) heeft zich over dit vraagstuk gebogen en een advies hiervoor opgesteld.

In een eerste sessie is aandacht gegeven aan herkenning van de problematiek, mogelijke oorzaken daarvan en wat de meerwaarde van een programmatische aanpak kan zijn. In volgende sessies en in een tussentijdse afstemming met de vertegenwoordigers van RWS, te weten Koos Vrolijk en Richard Jorissen zijn onze ideeën over de aanpak gedeeld. Daarbij zijn door de werkgroep een aantal ankerpunten benoemd: de financiering, kennis en capaciteit, organisatie, en instandhouding ondersteunend onderzoek.
Een belangrijk element voor de 6 “waterreuzen” is de keuze van het besturingssysteem. Het advies gaat ervan uit dat de keuze van een dergelijk systeem niet leidend hoeft te zijn voor de contractkeuze en contractpartij. Langdurige samenwerking en het toepassen van nieuwe moderne technieken om ontwikkeling, kennis en ervaring te borgen en te delen zijn gewenst om inhoud te geven aan de gestelde doelen van RWS. Daarbij is continuïteit in de bezetting van zowel RWS als bij marktpartijen van belang.

Aan de adviesgroep van TFDT is kennis van Techniek Nederland toegevoegd. Dat heeft een positieve bijdrage opgeleverd in het herkennen van de problematiek en opstellen van het advies.

Het volledige advies kunt u hier bekijken.

In gesprek met de kennisinstellingen

Als Taskforce Deltatechnologie organiseren we ca. twee keer per jaar een Gouden Driehoekbijeenkomst. Een informatieve netwerkbijeenkomst waarbij de ontmoeting tussen overheid, kennisinstellingen en markt centraal staat. Vorig jaar tijdens de Gouden Driehoekbijeenkomst concludeerden we dat we de kennisinstellingen onvoldoende hebben aangehaakt. Samen met kennisambassadeur Annemargreet de Leeuw hebben we daarom vanuit het basisteam een ronde langs de kennisinstellingen gedaan voor een hernieuwde kennismaking. We zijn tot de conclusie gekomen dat we de volgende Gouden Driehoekbijeenkomst samen moeten organiseren om de banden aan te halen en de driehoek te versterken.
De conclusie uit de gesprekken die we hebben gevoerd, is dat alle partijen meerwaarde zien in de verbinding van de driehoek. De vraag ‘hoe’, geeft daarin de meeste stof tot nadenken. Want hoe stem je de lange termijn onderzoeksvragen van een kennisinstelling af op de vaak korte termijn project aanpak van de markt? En welke rol heeft de overheid daarin? Naast deze vragen is er ook het geloof dat we elkaar kunnen versterken in de verschillende transities (klimaat, energie, e.d.) waarin we ons bevinden. Vanuit de kennisinstellingen zit de meerwaarde in de samenwerking vooral op de volgende punten:
 • Als men iets kan bijdragen en daarin serieus wordt genomen
 • Als er sprake is van kennisvragen, agenderen
  • langere termijn: bijvoorbeeld PhD-er
  • korte termijn: afstudeerplekken/stageplekken
 • Inhoudelijk bezig, samen de handen uit de mouwen
Om bovenstaande kracht bij te zetten, zullen we de volgende Gouden Driehoekbijeenkomst met de volledige driehoek organiseren. Een tipje van de sluier… Het thema van de bijeenkomst heeft te maken met duurzaamheid en nature based solutions. Houd onze nieuwsberichten in de gaten voor de uitnodiging!

Leden TFDT

Het basisteam wordt gevormd door:
Leo van Dijk
Gerben de Jong
Martijn de Jong
Jeroen van der Klooster
Arjen van den Ouden
Jaap van der Weele

Onafhankelijk voorzitter is Menno Steenman.


Er is een expertteam waaruit deelnemers worden betrokken in de verschillende werkgroepen.

Het secretariaat wordt verzorgd door
Astrid Teeuw secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl
twitter linkedin