header-nieuwsbrief4

Nieuwsbrief TFDT - februari 2021

Met veel plezier sturen wij u deze uitgave van onze nieuwsbrief. Gemaakt om onze achterban en opdrachtgevers te informeren over de werkzaamheden van Taskforce Deltatechnologie.

Lopende adviseringen en projecten

  • Versterking IJsselmeerdijk
  • Holwerd aan Zee
  • HWBP project Grutbroek
  • Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)
  • Analyse kosten per kilometer
  • Fasen-contracten en subsidieregelingen
  • Programma integratie - Kop van Noord-Holland 2030
  • Duurzaamheid HWBP
Web-TFDT-2020-Albes-7

TFDT slaat haar vleugels (weer) uit

Taskforce Deltatechnologie (TFDT) is ontstaan in het begin van het vorige decennium als een initiatief gebaseerd op de ronduit ruime en jarenlange ervaringen van Jelke Jan de With over verbetering van de samenwerking op projecten tussen ON en OG zoals bijvoorbeeld de Grensmaas, Ruimte voor de Rivier en de Markerwadden. Vanwege de grote hoeveelheid projecten op het gebied van hoogwaterbescherming is de focus komen te liggen op dijkversterkingsprojecten van waterschappen.
Vele projecten zijn door TFDT met diverse waterschappen en het HWBP besproken. Er is een model ontwikkeld voor (aanbesteding van) fasen-contracten met als aanvulling een bijbehorend repeterend model. Bovendien is er een marktoutlook ontwikkeld voor het hele HWPB programma met een vooruitblik naar het einde van het huidige decennium. Kortom, we hebben als TFDT veel bereikt in het HWBP domein. We gaan gewoon met volle kracht door met deze werkzaamheden voor het HWBP.
Daarnaast zijn we in contact gekomen met de initiatiefnemers van Holwerd aan Zee. Een project dat op het eerste gezicht elementen heeft die lijken op Markerwadden. Men heeft ons verzocht mee te denken over een mogelijke marktbenadering-strategie en we zijn daar dan ook aan begonnen. Ook zijn we benaderd door PAGW (Programmatische Aanpak Grote Wateren) die een tweetal projecten (Wieringerhoek en Oostvaarderoevers) onder handen hebben waar ook een marktbenaderingstrategie voor nodig is. Ook daar zijn we mee aan de slag gegaan.
Kortom we slaan als TFDT onze vleugels weer uit.

Menno Steenman - onafhankelijk voorzitter TFDT

Agenda


Gouden Driehoek-bijeenkomst
in samenwerking met waterschap Aa en Maas.
Datum volgt zodra de corona maatregelen dit toelaten.

Advisering Waterschap Scheldestromen

In 2020 heeft de TFDT werkgroep Scheldestromen (bestaande uit Rik Beekx, Martin Schepers en Iris Verboven) Waterschap Scheldestromen geadviseerd om te komen tot een “stabiele HWBP planning”. Aanleiding hiervoor is het risico op vertragingen in dijkenprojecten als gevolg van PAS, PFAS en Corona maatregelen. De Corona maatregelen waren tevens de oorzaak ervan dat we het gehele adviesproces, voor het eerst, uitsluitend digitaal hebben doorlopen.

In een eerste analyse van de planning kwam naar voren dat er jaren zijn waarin veel projecten in dezelfde fase zitten hetgeen veel vraagt van het Waterschap, maar wat ook een drukke periode betreft voor het HWBP qua beschikkingen op landelijk niveau. De programmering is nog vrij algemeen en grotendeels gebaseerd op de derde toetsronde. Daardoor is deze nog niet stabiel. Om vroegtijdig inzicht te verkrijgen in de daadwerkelijke versterkingsopgave is geadviseerd een ingangstoets uit te voeren.

De samenwerking is wederzijds als positief ervaren en in de toekomst zullen TFDT en Waterschap Scheldestromen elkaar weer opzoeken wanneer daar behoefte aan is.

Het volledige advies kunt u hier vinden.

Duurzaamheid

De Nederlandse GWW-sector over de hele breedte van de gouden driehoek staat voor de uitdagingen die aan de duurzaamheidsambities van Nederland zijn gebonden. Deze vinden vaak hun oorsprong in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en de gemaakte afspraken ten aanzien van de klimaatdoelen.
In de praktijk zijn deze duurzaamheidsambities vertaald naar de ambities van de Unie van Waterschappen en individuele waterschapen als ook de Rijksdoelen.
Programmabureau HWBP heeft de taak om duurzaamheid binnen de HWBP projecten een goede plek te geven. Zo is TFDT gevraagd om te helpen met het definiëren van de duurzaamheidsscope die zowel de waterschappen als de markt stimuleert om deze binnen de projecten in te brengen. De werkgroep Duurzaamheid van TFDT (Annika Trignol, Iris Verboven, Jana Steenbergen, Luc Ponsioen, Olle de Geest en Martijn de Jong) heeft de vraag met enthousiasme opgepakt en in haar advisering ook gespiegeld met de ervaring en deskundigheid van Edwin Lokkerbol, programmamanager van Emissieloos Netwerk Infra.
Het advies zet in op vroegtijdige inbreng van het duurzaamheidsdenken in de projecten. Ook geeft het handvaten welke stappen er met Backwards planning op welk moment gezet moeten worden om de duurzaamheidsambities op tijd te bereiken. Het advies geeft het Programmabureau HWBP bruikbare handvaten hoe ze hun rol in het kennisdelen, monitoren en in de regeling rondom de duurzaamheid het beste kunnen oppakken in relatie tot de bestaande en voorziene ontwikkelingen van de GWW-sector.

Twee-fasen contracten en handreiking CROW

TFDT heeft in een intensieve samenwerking met Waterschap Rivierenland een conceptaanpak voor het inzetten van twee-fasen contracten in HWBP projecten ontwikkeld. In 2020 zijn al de eerste (HWBP) projecten op basis van dit type contract succesvol uitgevraagd en aanbesteed.
CROW heeft de trend van de twee-fasen contracten ook gezien en is ingesprongen in de behoefte om meer houvast rondom dit type contract te bieden. Met een breed palet van experts, inclusief inbreng van TFDT, heeft CROW een Handreiking twee-fasen contracten uitgebracht.
De interesse in dit type contracten is merkbaar. Zo krijgt de community van contractmanagers bij HWBP een mondelinge toelichting op de handreiking van CROW en TFDT.
TFDT zal blijven monitoren hoe de doelstellingen van de twee-fasen contracten in de praktijk uitpakken.

Leden TFDT

Het basisteam wordt gevormd door:
Rik Beekx
Gerben de Jong
Martijn de Jong
Jeroen van der Klooster
Jan Put
Jana Steenbergen
Jaap van der Weele

Onafhankelijk voorzitter is Menno Steenman.


Er is een expertteam waaruit deelnemers worden betrokken in de verschillende werkgroepen.

Het secretariaat wordt verzorgd door
Astrid Teeuw secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl
twitter linkedin 
MailPoet