header-nieuwsbrief4

Nieuwsbrief TFDT - november 2022

Met veel plezier sturen wij u deze uitgave van onze nieuwsbrief. Gemaakt om onze achterban en opdrachtgevers te informeren over de werkzaamheden van Taskforce Deltatechnologie.

Lopende adviseringen en projecten

 • KRW opgave RWS Oost-Nederland
 • Opgave Noord-Nederland
 • Kunstwerken incl. HWBP
 • Duurzaamheid
 • Innovatie / Testdijk
 • HEEL (system engineering)
Web-TFDT-2020-Menno-2

2023 en verder ....

Terwijl ik dit schrijf, zijn we met het basisteam van TFDT hard bezig ons jaarplan 2023-2025 vorm te geven. Dat we dit kunnen opstellen komt doordat we de financiering voor de komende drie jaar weer hebben veiliggesteld.
Wat er in het jaarplan staat, komt in de volgende nieuwsbrief maar de grote lijnen kan ik al wel schetsen. We hebben ons in het afgelopen jaar qua horizon verbreed en daar gaan we hard mee aan de slag. Duurzaamheid wordt samen met innovatie steeds nadrukkelijker ons speerpunt. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van het gebruik van gebiedseigen grond.
We blijven als TFDT over de as van projecten adviseren, want daarmee houden we focus.
We kijken inmiddels naast HWBP-projecten ook naar projecten bij de programma’s KRW, PAGW en Stormvloedkeringen. Deze verruiming van ons blikveld vraagt extra inzet van het basisteam. We hebben het team daarom uitgebreid met een extra deelnemer van iedere geleding namelijk Jeroen Terlingen namens de Waterbouwers, Klaas-Jan Visser namen Bouwend Nederland en Serban Schouten namens NLingenieurs. Daarnaast heeft namens de Waterbouwers Tom IJsebaert het stokje overgenomen van Jaap van der Weele. Met Annemargreet de Leeuw als kennisambassadeur en Chris Klunder als vertegenwoordiger van HWBP is het basisteam een hele club geworden die zich blijft inzetten voor samenwerking als motor voor waardecreatie in ons werkveld.

Menno Steenman

Stand van zaken Duurzaamheid

De werkgroep duurzaamheid was, na het uitbrengen van het advies “Duurzaamheid binnen HWBP-projecten”, zoekende. Vragen vanuit waterschappen rondom duurzaamheid bleven uit. Tegelijkertijd zien we de nut en noodzaak rondom circulaire en emissiearme dijkversterkingen met de week toenemen. Daarom pakt de werkgroep nu door. We zetten meer in op ongevraagd advies. De vier transitiepaden uit het advies blijven hiervoor onze leidraad:
 1. Voorkomen onnodige versterkingen aan de voorkant;
 2. Inzetten op stimuleren en belonen van gebruik lokaal vrijkomende materialen;
 3. Eenduidigheid brengen in de inkoop van duurzaamheid van de HWBP-projecten;
 4. Aanmoediging van de baanbrekende innovatie, breed gebruik van de innovaties en terugverdien perspectief voor de innovaties.
Waar is de werkgroep nu mee bezig?
 • Verkennen samenwerking team duurzaamheid HWBP en de TFDT-werkgroep duurzaamheid, bijvoorbeeld door het meer en tijdig inbrengen van kennis en ervaring vanuit de markt (transitiepaden 1 en 2);
 • Analyse van vijf recente dijkversterkingsaanbestedingen (Marken, Meanderende Maas, Stenen Dijk Hasselt, Sterke Lekdijken en TiWa), waar duurzaamheid een rol had. Naast de analyse van de leidraad (aanbesteding), kijkt de werkgroep ook verder. Wat levert hetgeen is uitgevraagd nu op in de praktijk? En wat kunnen we daar met elkaar van leren voor toekomstige aanbestedingen? (transitiepad 3);
 • Presentatie bij Samenwerking Waterschapswerken. Bij de eerstvolgende SWW-bijeenkomst staat de werkgroep op de agenda om de aanwezigen in beweging te zetten via haar duurzaamheidsadvies (alle transitiepaden).

De opgave van de toekomst - waterveilig Limburg als casus

Taskforce Deltatechnologie heeft in samenwerking met Waterschap Limburg en de kennisinstellingen op vrijdag 23 september 2022 een Gouden Driehoekbijeenkomst georganiseerd onder de titel ‘De opgave van de toekomst – waterveilig Limburg als casus’. Bij Wageningen University & Research kwamen zo’n 70 deelnemers vanuit waterschappen, programmabureau HWBP, kennisinstellingen en markt bijeen.

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst en de klimaatverandering blijven hoogwaterbescherming en sterkere dijken nodig. We hebben in Nederland afgesproken dat in 2050 alle dijken moeten voldoen aan de (huidige) wettelijke normen. Deze opgave is groot en ons klimaat en onze omgeving zijn aan verandering onderhevig. Kortom: het werk van Waterschap Limburg is nooit af en wordt steeds complexer.

De kennisinstellingen, waaronder de WUR, zijn vanuit hun kennis en expertise ook bezig met de toekomst van ons land, waarin water een hoofdrol blijft spelen. Zo hebben ze bijvoorbeeld de ‘Groene Kaart van Nederland: NL2120’ ontwikkeld, vanuit het uitgangspunt dat de natuurlijke (water) systemen aan de basis moeten staan van een duurzame ontwikkeling.

Deze Gouden Driehoekbijeenkomst had een interactief programma waarin we samen op zoek zijn gegaan naar de contouren van werkbare duurzame oplossingen.

De bijeenkomst werd geopend door Menno Steenman, onafhankelijk voorzitter van Taskforce Deltatechnologie. Na de introductie gaf hij het woord aan de drie sprekers.
 • Maas2050: Samen op weg naar een lange termijn aanpak voor sterke dijken in 2050
  Christel Verstappen – Waterschap Limburg
 • POV DGG - Dijkversterking met gebiedseigen grond
  Albert Gerrits – Waterschap Limburg
 • Een natuurlijke toekomst voor Nederland in 2120
  Marjolein Sterk - WUR
Tijdens de interactieve sessies werd aan de hand van vier thema’s in groepen gediscussieerd over werkbare duurzame oplossingen.

Het volledige verslag kunt u hier vinden.
IMG_3215
IMG_3225

Dijkversterking Stenendijk Hasselt

Donderdag 14 juli jl. werd het officiële startschot gegeven voor de dijkversterking van de historische Stenendijk in Hasselt. Deze oude Zuiderzee-kering wordt versterkt door over een lengte van ruim één kilometer 12 meter lange damwandprofielen in de dijk te drukken. Dit gebeurt volledig elektrisch. Hiermee is het de eerste dijkversterking van Nederland die volledig emissieloos wordt uitgevoerd. De dijkversterking Stenendijk Hasselt is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Metselwerk als lappendeken
De Stenendijk is de ‘laatste gemetselde zeewering in Nederland’ die nog overeind staat als bescherming tegen hoogwater. Hij beschermt de omgeving rond Hasselt (Overijssel) tegen overstromingen vanuit het Zwartewater. In de middeleeuwen waren de aangrenzende landeigenaren verantwoordelijk voor het onderhoud van de dijk, die daardoor een heel divers karakter kreeg. Als een lappendeken van verschillend metselwerk.

Milieuvriendelijke aanpak
De Stenendijk grenst aan een Natura 2000-gebied. Enkele huizen staan letterlijk in de dijk. Neem daarbij de eeuwenoude – en kwetsbare – muur en de belangrijkste risico’s zijn in beeld. De Dijkzone Alliantie Stenendijk bestaande uit Ploegam, Dura Vermeer en Gebr. De Koning, in samenwerking met Koninklijke Woudenberg, Fugro en Tauw, kwam met de oplossing om de risico’s te beperken door het gehele project emissieloos uit te voeren met een zogeheten Silent Piler. Dit is de machine die de damwanden in de dijk drukt. Daarmee wordt de uitstoot van stikstof op het Natura 2000-gebied tot 0 gereduceerd én wordt er zonder schadelijke trillingen gewerkt.

Treintje
Als je elektrische Silent-Piler aan het werk ziet, zie een treintje dat bestaat uit een accupack van 400 kW, een unit waarop de kraan is gemonteerd en vooraan de Silent Piler zelf. De combinatie beweegt zich voort over zijn eigen werk, waarbij de Silent-Piler zich vastklemt aan de reeds in de grond gedrukte damwandprofielen. Damwand voor damwand bewegen de machines zich voort.
Naast het versterken wordt de Stenendijk ook gerestaureerd. Denk aan het herstellen van voeg- en metselwerk en aan het vervangen van oude kapotte stenen. Deze werkzaamheden worden in het voorjaar van 2023 afgerond.
default

Leden TFDT

Het basisteam wordt gevormd door:
Leo van Dijk
Tom IJsebaert
Gerben de Jong
Martijn de Jong
Jeroen van der Klooster
Chris Klunder
Annemargreet de Leeuw
Arjen van den Ouden
Serban Schouten
Jeroen Terlingen
Klaas-Jan Visser

Onafhankelijk voorzitter is Menno Steenman.


Er is een expertteam waaruit deelnemers worden betrokken in de verschillende werkgroepen.

Het secretariaat wordt verzorgd door
Astrid Teeuw secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl
twitter linkedin 
Email Marketing Powered by MailPoet