header-nieuwsbrief4

Nieuwsbrief TFDT - april 2023

Met veel plezier sturen wij u deze uitgave van onze nieuwsbrief. Gemaakt om onze achterban en opdrachtgevers te informeren over de werkzaamheden van Taskforce Deltatechnologie.

Column

Voor u ligt de nieuwsbrief van april, deze keer zonder aparte column van mijn hand. De introductie van het nieuwe jaarplan en het daarin opgenomen voorwoord voorziet in deze functie. Ik verwijs u hier dan ook graag naar. De komende tijd gaan we als TFDT vol energie aan de slag met de uitvoering van het plan.

Menno Steenman

Save the Date

Gouden Driehoekbijeenkomst in Fryslân

Donderdag 22 juni a.s.
Van 10.00 tot 15.00 uur

De opgave bij het wad is groot. Nu en in de toekomst!

Nadere informatie over het programma volgt z.s.m.
Plan 2023-2025 Taskforce Deltatechnologie

Jaarplan 2023 - 2025

Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd aangegeven, is het afgelopen halfjaar door het basisteam hard gewerkt aan een nieuw jaarplan voor de komende periode 2023 – 2025. We zijn dan ook verheugd dat het jaarplan volledig afgerond is én te downloaden via onze website.

De ontwikkeling van het nieuwe jaarplan is begin oktober 2022 in gang gezet door input op te halen vanuit onze achterban, experts, bestuur, stuurgroep en het basisteam: waar staan we nu als TFDT en waar moet de komende jaren de focus op? Via diverse brainstorms en werksessies is deze input verder uitgewerkt tot het jaarplan dat nu beschikbaar is.

Het jaarplan verwoordt de visie van TFDT op de snel veranderende wereld om ons heen, door te kijken naar de mondiale en sectorale trends die nu en de komende jaren de wereld én ons vakgebied beïnvloeden. Vanuit deze trends zijn de belangrijkste thema’s gedefinieerd, waarop TFDT de komende jaren zal focussen: Waarde & investering, Duurzaamheid, Innovatie, Samenwerking.

Vanuit deze thema’s zullen we nieuwe adviezen uitbrengen en bestaande adviezen verder ontwikkelen, zonder daarbij de vijf leidende principes van de Taskforce uit het oog te verliezen:
 1. Maximaal duurzame oplossing; wat kan, doen we
 2. We zoeken scherpte, zijn zelfkritisch en tonen samen lef en durf om het anders te doen
 3. Wij werken en leren over de as van de projecten – kennisborging en lessons learned van “kop tot staart”
 4. We leggen verbinding tussen generaties
 5. Dit doen we met focus op de korte termijn (projecten tot 2035) maar ook met oog voor de middellange termijn (HWBP 2050) en bereiden ons voor op de lange termijn (bijvoorbeeld visie 2120 WUR)
Een vooruitblik op een aantal onderwerpen die de komende jaren aan bod komen, is opgenomen in het jaarplan. Hierbij wordt de koppeling gemaakt met de meest relevante project-fasering(en), de centrale thema’s en de programma’s. We focussen namelijk niet alleen op het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), maar ook op het Programma Aanpak Grote Wateren (PAGW), het Programma uitvoering Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Programma Groot Onderhoud Stormvloedkeringen.

Nieuwsgierig geworden? Download snel hier het "Plan 2023-2025" en lees onze uitgebreide kijk op een uitdagende toekomst!

Taskforce Deltatechnologie op de Dijkwerksdag 2023

Taskforce Deltatechnolgie was dit jaar goed vertegenwoordigd op de Dijkwerkersdag. We hebben een sessie georganiseerd om met waterschappen, HWBP, Ingenieursbureaus en aannemers in gesprek te gaan over innovaties. Centrale vraag was: Hoe gaan we ervoor zorgen dat de maatschappij het meest kan profiteren van innovaties binnen onze projecten en dit voor alle betrokkenen ook nog interessant is.

Aan de hand van zes stellingen hebben we gezocht naar concrete punten om obstakels rondom het verder toepassen van innovaties te slechten:
 • Stelling 1: Marktpartijen trekken ‘eigen’ innovaties (en innovaties van partners) voor op hun projecten terwijl andere innovaties wellicht beter zijn voor de maatschappij.
 • Stelling 2: Innovaties in de verkennings- en planfase zijn niet lonend voor de ingenieursbureaus en waterschappen.
 • Stelling 3: Een onafhankelijk partij zou per project moeten beslissen welke innovatie het meest geschikt is om toe te passen in het belang van de maatschappij.
 • Stelling 4: Het doorgroeien van een innovatie wordt belemmerd omdat waterschappen en marktpartijen niet beschikken over een overzicht van innovaties en de kenmerken ervan.
 • Stelling 5: Het HWPB en de Waterschappen moeten een gegarandeerde inzet van voldragen innovaties op meerdere projecten aanbieden.
 • Stelling 6: Er moet meer aandacht zijn voor innovaties die in de realisatiefase toegepast kunnen worden in de verkennings- en planfase.
Er werd in verschillende groepen een goede discussie gevoerd. Opvallend was dat iedereen gemotiveerd is om innovaties te omarmen en toe te passen waar ze van meerwaarde zijn. De obstakels zitten vooral op kennis van innovaties die voldoende ontwikkeld zijn om verder toe te passen, commerciële belangen van marktpartijen en lef bij alle betrokkenen. Ideeën voor oplossing zaten hem voor in elkaar op blijven zoeken, kennis over innovaties onder alle betrokkenen verspreiden en contractuele / subsidie randvoorwaarden die het toepassen van nuttige innovaties stimuleren.

Heel nuttig om op deze manier met elkaar in gesprek te zijn! De taskforce zal deze en meer opgehaalde punten meenemen in haar advies over de Innovatieversneller.

Stand van zaken Duurzaamheid

Duurzaamheid vormt een van de belangrijke pijlers van het nieuwe TFDT-jaarplan. We hebben onszelf drie doelen gesteld voor de periode 2023-2025:
 1. Duurzaamheid komt eenduidig en professioneel (“eerlijk”) terug in de inkoop van de waterschappen;
 2. Waterschappen helpen te verduurzamen op hun scope 3 emissies bij dijkversterkingen (emissies door marktpartijen);
 3. Al onze adviezen houden rekening met de structurerende keuzes uit de Kamerbrief “Water en bodem sturend” (25-11-2022).
Kijkend naar het doel onder 1 zijn we al druk aan de slag in 2023. In de vorige nieuwsbrief melden we al dat we als werkgroep bezig zijn met de analyse van vijf recente planuitwerking-/ realisatie dijkversterkingsaanbestedingen (Marken, Meanderende Maas, Stenen Dijk Hasselt, Sterke Lekdijken en TiWa), waar duurzaamheid een rol had. Inmiddels zijn alle projecten geïnterviewd. De resultaten van onze analyse verwachten we begin mei 2023. Vervolgens gaan we vanaf juni 2023 ook een analyse uitvoeren op vijf recente verkenning- en planuitwerkingsuitvragen voor de ingenieursbureaus, waar duurzaamheid een rol had inclusief interviews. Wat levert hetgeen is uitgevraagd nu op in de praktijk? En wat kunnen we daar met elkaar van leren voor toekomstige aanbestedingen?

Consultatie Taskforce Infra - Handreiking 2-fasen aanpak

Taskforce Deltatechnologie is verheugd dat Rijkswaterstaat in samenwerking met de Taskforce Infra een ‘Handreiking 2-fasen aanpak’ heeft opgesteld. Deze is in concept de afgelopen periode gedeeld met verschillende brancheverenigingen, zoals onder andere Bouwend Nederland en de Vereniging van Waterbouwers.
In de consultatieronde die plaatsvond, heeft TFDT vanuit het basisteam een eigen reactie opgesteld op deze conceptaanpak. Als TFDT herkennen we veel van de verzamelde en gepresenteerde zaken die door de betreffende brancheverenigingen breder zijn opgehaald in deze consultatie. De insteek van de reactie vanuit TFDT is het “meegeven” van ervaringen die deelnemers binnen TFDT de afgelopen jaren hebben opgedaan met het werken in deze 2-fasen samenwerking. We waarderen onder andere het voorstel om precontractueel op een manier vergelijkbaar aan TFDT met RWS naar de opgave en mogelijkheden voor contractering te kijken. Vanuit TFDT is aangeboden om de ervaringen in de waterveiligheid in te brengen om ook binnen RWS de stap naar 2-fasen afwegingen in een vroeg stadium “in beweging” te krijgen.
TFDT ziet voor zichzelf nu nog geen rol als schakel in dit verdere proces omdat de vertegenwoordigde brancheverenigingen uit de Taskforce Infra breder zijn, maar is als groep van ervaringsdeskundigen graag bereid kennis en ervaringen te blijven delen. Zo kan gebruik worden gemaakt van de uitkomsten uit de werkgroep die de huidige contractvormen binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma evalueert.

Leden TFDT

Het basisteam wordt gevormd door:
Leo van Dijk
Tom IJsebaert
Gerben de Jong
Martijn de Jong
Jeroen van der Klooster
Chris Klunder
Annemargreet de Leeuw
Arjen van den Ouden
Serban Schouten
Jeroen Terlingen
Klaas-Jan Visser

Onafhankelijk voorzitter is Menno Steenman.


Er is een expertteam waaruit deelnemers worden betrokken in de verschillende werkgroepen.

Het secretariaat wordt verzorgd door
Astrid Teeuw secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl
twitter linkedin 
Email Marketing Powered by MailPoet