header-nieuwsbrief4

Nieuwsbrief TFDT - juli 2023

Met veel plezier sturen wij u deze uitgave van onze nieuwsbrief. Gemaakt om onze achterban en opdrachtgevers te informeren over de werkzaamheden van Taskforce Deltatechnologie.

Column

Op de valreep van de vakantie nog een nieuwsbrief van Taskforce Deltatechnologie.

We hebben een mooi halfjaar achter de rug. We hebben ons jaarplan vastgesteld en zijn daar inmiddels volop mee aan de slag. Een overzicht van de actieve werkgroepen is verderop in deze nieuwsbrief te vinden.
Het hoogtepunt was ontegenzeggelijk de Gouden Driehoekbijeenkomst van 22 juni jl. Het verslag hiervan is aan deze nieuwsbrief toegevoegd, lees dat vooral.

We gaan in het najaar nog terug naar Wetterskip Fryslân om te bekijken of we ze nog verder kunnen ondersteunen met de uitwerking van hun opgave, gegeven de uitkomsten van de Gouden Driehoek-bijeenkomst. Daarnaast zullen we de schilbijeenkomst van 29 september a.s. (deels) besteden aan het samen met de mensen uit de schil ontwikkelen van een contracteringsfilosofie voor het PAGW-programma.

Voor nu wens ik een ieder een fijne zomer en tot in september!

Menno Steenman

Actieve werkgroepen

  • Werkgroep “Stabiele programmering HWBP”: Stabiele programmering wordt een steeds heter hangijzer binnen HWBP. Het (maximale) budget staat vast en HWBP is op zoek naar een beeld vanuit de markt. Wat is haalbaar, wat is maakbaar, welke optimalisaties kunnen we doorvoeren binnen het programma?
  • Werkgroep “Opgave Noord-Nederland”: De meest recente Gouden Driehoek bijeenkomst heeft de aanleiding gegeven om verder na te denken over de kansen die er zijn omtrent de opgave in Noord-Nederland.
  • Werkgroep “Duurzaamheid”: Het eerste deel van het advies is afgerond en gepubliceerd. Na de zomer gaat de werkgroep aan de slag met interviews met de ingenieursbureaus.
  • Werkgroep “Gebiedseigen grond”: Vanuit WSRL is de volgende vraag binnengekomen: Hoe kun je als opdrachtgever ervoor zorgen dat in projecten meer hergebruik van gebiedseigen grond wordt toegepast? Wat kun je doen in de voorbereiding (tot aanbesteding) en hoe kun je in het contract ervoor zorgen dat hergebruik van grond wordt gestimuleerd? Hiermee gaat de werkgroep Gebiedseigen grond de komende tijd mee aan de slag.
  • Werkgroep “Stabiele programmering KRW”: Na de vakantie worden de eerste gesprekken tussen TFDT en de vertegenwoordiging vanuit KRW Oost en KRW Zuid ingepland om de adviesvraag omtrent stabiele programmering van het KRW programma concreet te maken.
  • Werkgroep “Stabiele programmering PAGW”: De eerste gesprekken tussen TFDT en het programmamanagement van PAGW zijn ondertussen geweest. De werkgroep start deze zomer met de uitwerking van het advies op het gebied van contracteringsfilosofie.

Gouden Driehoekbijeenkomst 22 juni jl.

Taskforce Deltatechnologie heeft in samenwerking met Circulair Friesland, Wetterskip Fryslân en de Waddenacademie op donderdag 22 juni jl. een Gouden Driehoekbijeenkomst georganiseerd onder de titel ‘De huidige opgave bij de dijk Koehool-Lauwersmeer met oog voor middellange termijn-perspectief Waddengebied'. Bij het Energie Kenniscentrum Leeuwarden kwamen zo’n 65 deelnemers vanuit waterschappen, programmabureau HWBP, kennisinstellingen en markt bijeen.

De belangrijkste aanleiding voor deze versie van de Gouden Driehoekbijeenkomst was de concrete HWBP-opgave dijkversterking Koehool-Lauwersmeer vanuit Wetterskip Fryslân. Het programma van de bijeenkomst was dan ook om deze opgave opgebouwd. Het doel was om samen met alle aanwezige partijen een inspiratievolle bijdrage te leveren aan de koers van deze opgave, waarbij de thema’s duurzaamheid (circulariteit, emissieloos, gebiedseigen grond), maakbaarheid en ruimtelijke inrichting op de langere termijn centraal staan.

Het volledige verslag en alle gehouden presentaties kunt u hier bekijken.

Leden TFDT

Het basisteam wordt gevormd door:
Leo van Dijk
Tom IJsebaert
Gerben de Jong
Martijn de Jong
Jeroen van der Klooster
Chris Klunder
Annemargreet de Leeuw
Arjen van den Ouden
Serban Schouten
Jeroen Terlingen
Klaas-Jan Visser

Onafhankelijk voorzitter is Menno Steenman.


Er is een expertteam waaruit deelnemers worden betrokken in de verschillende werkgroepen.

Het secretariaat wordt verzorgd door
Astrid Teeuw secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl
twitter linkedin 
Email Marketing Powered by MailPoet