header-nieuwsbrief4

Nieuwsbrief TFDT - juli 2022

Met veel plezier sturen wij u deze uitgave van onze nieuwsbrief. Gemaakt om onze achterban en opdrachtgevers te informeren over de werkzaamheden van Taskforce Deltatechnologie.

Lopende adviseringen en projecten

  • Holwerd aan Zee
  • Versnelling Koehool-Lauwersmeer
  • Kunstwerken incl. HWBP
  • Duurzaamheid
  • Innovatie / Testdijk
  • HEEL (system engineering)
PPT TFDT ME-14

TFDT ontwikkelt door

Van vooral advisering over HWBP-projecten verbreden we onze horizon richting PAGW, KRW en Stormvloedkeringen. We hebben onze financiële basis daartoe verbreed, zodat we meer evenementen kunnen organiseren. We ontvangen inmiddels naast de vaste bijdragen van onze achterban (NLingenieurs, Bouwend Nederland en de Vereniging van Waterbouwers) bijdragen van het HWBP (dat was al zo) als ook van Rijkswaterstaat. Anders dan rapporteren over wat we met het geld doen zijn er, net als in de afgelopen jaren, geen voorwaarden verbonden aan deze externe financiering. Daarmee blijven we dus onafhankelijk.

In het bestuur van de Stichting TFDT volgt Peter Karssemeijer namens NLingenieurs Katheleen Poels op. Katheleen zal TFDT in de expertschil blijven ondersteunen.

We hebben er voor gekozen de basisteamvergaderingen op vrijdagochtend wat anders te gaan doen om onze slagkracht te vergroten. Annemargreet de Leeuw, onze kennisambassadeur, is voortaan voor alle vergaderingen uitgenodigd. Daarnaast is Chris Klunder als vertegenwoordiger van het HWBP standaard uitgenodigd voor iedere vergadering van het basisteam.
Het bestuur van de Stichting (Marjolein, Martin en Peter) kan naar eigen inzicht eens per maand het eerste half uur aanschuiven. We denken hiermee efficiënter en effectiever te kunnen werken.

Menno Steenman

Gouden Driehoekbijeenkomst

‘De opgave van de toekomst – waterveilig Limburg als casus’

Taskforce Deltatechnologie organiseert in samenwerking met Waterschap Limburg en de kennisinstellingen op vrijdag 23 september a.s. een Gouden Driehoekbijeenkomst onder de titel ‘De opgave van de toekomst – waterveilig Limburg als casus’. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst en de klimaatverandering blijven hoogwaterbescherming en sterkere dijken nodig. We hebben in Nederland afgesproken dat in 2050 alle dijken moeten voldoen aan de (huidige) wettelijke normen. Deze opgave is groot en ons klimaat en onze omgeving zijn aan verandering onderhevig. Kortom: het werk van Waterschap Limburg is nooit af en wordt steeds complexer.

De kennisinstellingen, waaronder de WUR, zijn vanuit hun kennis en expertise ook bezig met de toekomst van ons land, waarin water een hoofdrol blijft spelen. Zo hebben ze bijvoorbeeld de ‘Groene Kaart van Nederland: NL2120’ ontwikkeld, vanuit het uitgangspunt dat de natuurlijke (water) systemen aan de basis moeten staan van een duurzame ontwikkeling.

Deze Gouden Driehoekbijeenkomst heeft een interactief programma waarin we samen op zoek gaan naar de contouren van werkbare duurzame oplossingen.

De volledige uitnodiging inclusief het programma kunt u hier bekijken.

Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK)

Omdat de dijken langs de Hollandsche IJssel niet voldoen aan de eisen voor waterveiligheid, laat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) het meest urgente deel onder handen nemen. Combinatie KIGO gaat de 10,5 kilometer lange dijk tussen Krimpen aan den IJssel en Gouderak versterken en verhogen. Het werk is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en moet 200.000 mensen in een van de diepste polders van Nederland beschermen tegen het water.

KIGO bestaat uit Boskalis Nederland, Van Hattum en Blankevoort, Witteveen en Bos en Royal HaskoningDHV. “Heel waterbouwend Nederland kijkt mee hoe we deze dijk gaan aanpakken”, zegt realisatiemanager Jord Groot van Boskalis Nederland. “De hoge, steile dijk vol bebouwing en verkeer is een uitdagende projectlocatie.” Volgens Marinus Aalbers, technisch manager van Witteveen en Bos, maakt vooral de krappe ruimte om het werk uit te voeren dit een spannend project. Ondanks de vele uitdagingen zijn de combinanten optimistisch. Hun gezamenlijke kennis en kunde is in het 2-fasencontract goud waard voor de opdrachtgever.

Open en transparant samenwerken staat centraal. Team ontwerp en realisatie konden elkaar vanaf de start goed vinden en nemen de beheerders mee in alle gemaakte keuzes. Na de intensieve verkenningsfase zit KIJK momenteel in de planuitwerkingsfase. In de realisatiefase wordt tussen 2023 en 2026 de aanleg uitgevoerd.

Meer informatie over dijkversterkingsproject KIJK vindt u op de projectpagina.

Kennis- en innovatietafel van juni 2022

Twee à drie keer per jaar organiseert het HWBP een Kennis- en Innovatietafel. De Taskforce Deltatechnologie (in de personen van Gerben de Jong en Leo van Dijk) en kennisambassadeur (Annemargreet de Leeuw) nemen aan dit overleg deel. Op 13 juni stonden drie onderwerpen op de agenda: 1) hoe kijken de marktpartijen aan tegen innovatie, 2) wat is de laatste stand van zaken rondom waterveiligheidslandschappen en 3) ingediende kennis- en innovatie ideeën.

De presentatie van Leo over innovatie bracht inzicht hoe samenlopende en tegengestelde belangen van belang zijn in het kunnen slagen van innovaties, en welke randvoorwaarden er moeten zijn voor succesvolle innovaties. Denk bijvoorbeeld aan het aanwezig zijn van lange termijn perspectief. De Taskforce is in gesprek met de Innovatieversneller over hoe gezamenlijk gewerkt kan worden aan een zo gunstig mogelijk innovatieklimaat voor alle partijen.

Waterveiligheidslandschappen zijn landschappen die op duurzame wijze ingericht zijn. Waterveiligheid en generatie van toekomstige maatschappelijke waarde gaan daarin hand in hand. Focus is nadrukkelijk op de lange termijn. De status is dat Reframing Studio in opdracht van Rijkwaterstaat narratieven voor acht mogelijke maatschappelijke toekomstscenario’s heeft opgezet. Daarmee gaan we verder aan de slag, in ieder geval in een PPS-project getrokken door WUR maar hopelijk ook in een meer op waterveiligheid gericht innovatieproject voor HWBP.

Tot slot is besproken welke 16 innovatievoorstellen ingediend zijn. Hierin valt op dat de consortia breder samengesteld zijn dan in het verleden. Opvallend is verder dat de innovatievoorstellen meest liggen op kennisintensieve innovaties en minder op productinnovaties of uitvoeringstechnieken. Niet alle voorstellen kunnen worden toegekend binnen het HWBP budget; daarom wordt ook gezocht naar meebetalende partners zoals BOI of het Kennis voor Keringen programma. Ook gaat het HWBP streng selecteren op de criteria rendement, reproductiepotentieel, samenwerking en timing. Het HWBP zal zijn eerste bevindingen medio juli aan de indieners communiceren. Aangevulde en aangescherpte voorstellen kunnen dan worden ingediend en worden op de eerstvolgende kennis- en innovatietafel behandeld. Een advies aan het programmabestuur volgt daaruit, en op basis van die informatie wordt een besluit genomen.

Demo serious game

Paul van Dijk, Hans de Jonge en Danny van den Boom hebben aan een groep TFDT leden een demonstratie van een Serious game rondom bouwteam samenwerkingen gegeven. Het was een bijzonder leerzame ochtend, waarbij door middel van een game en discussies de werkwijze en rollen binnen bouwteams helder zijn geworden. Meer informatie over de game kunt u hier vinden.

Leden TFDT

Het basisteam wordt gevormd door:
Leo van Dijk
Gerben de Jong
Martijn de Jong
Jeroen van der Klooster
Chris Klunder
Annemargreet de Leeuw
Arjen van den Ouden
Jaap van der Weele

Onafhankelijk voorzitter is Menno Steenman.


Er is een expertteam waaruit deelnemers worden betrokken in de verschillende werkgroepen.

Het secretariaat wordt verzorgd door
Astrid Teeuw secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl
twitter linkedin 
Email Marketing Powered by MailPoet