header-nieuwsbrief4

Nieuwsbrief TFDT - november 2023

Met veel plezier sturen wij u deze uitgave van onze nieuwsbrief. Gemaakt om onze achterban en opdrachtgevers te informeren over de werkzaamheden van Taskforce Deltatechnologie.

Column

Deze column in de laatste nieuwsbrief van dit jaar gaat over het hebben en houden van een stabiele programmering. De drie landelijke programma’s HWBP, KRW en PAGW waar we ons als TFDT mee bezighouden, zijn allemaal in meer of mindere mate programmatisch georganiseerd. Dat wil zeggen dat ze deels centraal worden gefinancierd en aangestuurd maar uiteindelijk altijd regionaal worden vergund en uitgevoerd. Dat maakt dat het plannen van de activiteiten (verkenning, planvorming en uitvoering) altijd een samenspel is tussen centrale- en lokale overheden, vaak in samenwerking met veelal meerdere leden van onze achterbannen. Onze achterbannen zijn altijd op zoek naar continuïteit van en rendement op hun activiteiten. Een stabiele voorspelling van de gevraagde inzet van mensen en middelen helpt daarbij enorm en rechtvaardigt bijvoorbeeld investeringsbeslissingen. Niet alleen in materieel maar ook in mensen.

Het opzetten van een programma is per saldo het meest eenvoudig. Je zet op basis van urgentie de doorlooptijden per fase per project op een rij en zo ontstaat een programmatisch beeld. Doe je dat voor de drie genoemde programma’s en je hebt een totaalbeeld.
Maar dan wordt het lastig. Om een project uiteindelijk in uitvoering te kunnen nemen, moet er een bestuursrechtelijke titel zijn (een projectplan Waterwet bijvoorbeeld) en daar duiken alle beren de weg op en heb je vaak ook nog te maken met lokale, bij het programmeren van het programma minder betrokken, overheden. Bovendien duikt daar het spook op van een aantal landelijke crises zoals PFAS en Stikstof. Dit allemaal terwijl de roep om duurzaamheid alleen maar luider wordt.

Vanuit TFDT zijn we samen met de programma’s op zoek naar oplossingen voor deze gordiaanse knoop. Met HWBP heel concreet aan de hand van haar programmering en gegeven de budgettaire druk die daaruit blijkt. Met KRW en PAGW kijken we naar slimme koppelingen met lokale initiatieven en HWBP. En dit alles met als doel een stabiel rendement voor onze achterbannen. Spreekt bovenstaande je aan en wil je meehelpen, meld je dan aan bij het secretariaat.

Menno Steenman

Stabiele programmering HWBP

Dit jaar is de Landelijke Beoordelingsronde Overstromingskans (LBO1) afgerond. Dit heeft geleid tot een toename van de verwachte versterkingsopgave naar rond de 2.000 km. Daarnaast zijn de HWBP projecten duurder geworden. Hierdoor komt de programmaraming van het HWBP op circa
€ 24 miljard. De versterkingsopgave en programmaraming zijn nog onzeker. De komende tijd wordt deze opgave onderzocht om de getallen zoveel mogelijk te verfijnen en te onderbouwen. Ongeacht dit onderzoek is de verwachting dat er een serieus financieel knelpunt zal blijven bestaan.
Zie ook de diverse publicaties in de media.

Het HWBP heeft aan TFDT gevraagd om mee te denken met oplossingsrichtingen voor de huidige programmering en de lange termijn programmering tot 2050. De komende periode zal TFDT onderzoeken wat mogelijkheden zijn om de HWBP programmering tot 2038 te optimaliseren en stabiel te houden. Wat de dominante prijsstijgingsfactoren en oorzaken daarvan zijn. En een brede adviesblik op hoe HWBP tot 2050 het beste vorm gegeven kan worden in ogenschouw van het huidige financiële vraagstuk. Begin februari zal TFDT het HWBP van advies voorzien hierover.

Samen in de emissieloze achtbaan

Waterbouwend Nederland staat voor grote uitdagingen. De diverse programma’s staan om verschillende redenen onder druk om voorliggende opgave te realiseren. Waterbouwend Nederland is misschien niet de meest vooroplopende sector als het gaat om de inzet van nieuw, innovatief en duurzaam materieel. Maar gebeurt er dan helemaal niets in de sector, zoals veel van onze toonaangevende opdrachtgevers denken? Het antwoord hierop is ‘nee’. Elk individueel bedrijf is op zijn manier aan het onderzoeken wat de investeringsopgave inhoudt, aan welke technieken de verdiende euro wordt uitgegeven, maar misschien belangrijker nog, hoe deze toonaangevende sector een steentje gaat bijdragen aan het verduurzamingsvraagstuk wat er nu eenmaal ligt.

Gaat dit snel genoeg? In de ogen van sommigen misschien niet, maar degenen die al iets langer in de sector meelopen, zitten in een enorme achtbaan. Niet voor iedereen voelt deze achtbaan comfortabel. Als je er voor het eerst instapt, weet je namelijk nooit wat je onderweg tegenkomt. Achter elke bocht of looping schuilt weer een nieuwe uitdaging. De enige zekerheid die je hebt, is dat hij ooit weer stil komt te staan.

Het mooie van een achtbaan is dat hij continue blijft gaan. Dag in dag uit werkt de achtbaan een stabiel programma af. Investeringen in de waterbouwsector gaan hand in hand met een stabiele programmering van toekomstige projecten.
Dus opdrachtgevers daag de markt uit, de opdrachtnemers zijn er klaar voor!
Opdrachtnemers stap samen in de achtbaan. Sta open voor het avontuur, deel elkaars kennis en hou de kaarten niet tegen de borst. Uiteindelijk komt iedereen weer samen aan.

Kennis voor en met de praktijk

Dit jaar hebben de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat hun kennisagenda voor Landbouw, Water en Voedsel vernieuwd. De stuurgroep Deltatechnologie heeft aan TFDT gevraagd om hierop te reflecteren. Een kleine werkgroep heeft de teksten bekeken. Wat opvalt is dat er een goed inhoudelijk verhaal staat, maar dat vooral nog uitgewerkt mag worden hoe we nu kennisontwikkeling en praktijk echt dichter bij elkaar brengen. Dat vinden we misschien wel belangrijker dan de inhoud.

De werkgroep heeft concrete ideeën daarvoor aangereikt: andere verdeling van de subsidie, organiseer dat de kennisprojecten gekoppeld zijn aan uitvoeringsprogramma’s en projecten en zorg dat opgedane kennis meteen in volgende projecten toegepast wordt. We hebben aangemoedigd om echt werk te maken van “al lerende doen”. Laat je inspireren door de Deltawerken en denk bijvoorbeeld aan het financieren van een aanpalend kennisspoor bij uit te voeren werk. Vertoon geen risicomijdend gedrag maar koester nieuwe werkwijzen en oplossingen, pas ze toe, monitor en leer.

Handboek HEEL online beschikbaar

Samenwerken gaat soepeler als je elkaar écht begrijpt. Waterschappen en marktpartijen werken daarom samen aan één taal. Aangesloten op de WILMA, Aquo-standaard en normeringen. Daarbij werken we steeds intensiever samen met PWA (platform Water Assets) en BIM Waterschappen NL.
Dit creatie-proces leidde tot de processen en structuren van HEEL.
Het handboek van HEEL is nu ook digitaal beschikbaar.
Het linkt door naar:
✅ Processen, zoals het klanteisenproces, specificatieproces en verificatieproces
✅ Structuren, zoals de WBS, de basisspecificaties en de roadmaps implementatie
✅ Verhalen uit de praktijk
✅ Argumenten om in te zetten op herleidbaar en eenduidig werken

Het handboek van HEEL is hier te downloaden.

Leden TFDT

Het basisteam wordt gevormd door:
Leo van Dijk
Tom IJsebaert
Gerben de Jong
Martijn de Jong
Jeroen van der Klooster
Chris Klunder
Annemargreet de Leeuw
Arjen van den Ouden
Tim Pallandt
Serban Schouten
Klaas-Jan Visser

Onafhankelijk voorzitter is Menno Steenman.


Er is een expertteam waaruit deelnemers worden betrokken in de verschillende werkgroepen.

Het secretariaat wordt verzorgd door
Astrid Teeuw secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl
twitter linkedin 
Email Marketing Powered by MailPoet