header-nieuwsbrief4

Nieuwsbrief TFDT - april 2024

Met veel plezier sturen wij u deze uitgave van onze nieuwsbrief. Gemaakt om onze achterban en opdrachtgevers te informeren over de werkzaamheden van Taskforce Deltatechnologie.

Column

Zwaar weer bij het HWBP?

Al lange tijd denken we als TFDT, vooral als klankbord, mee met de programmering, planning en voortgang van het HWBP. In het najaar van 2023 hebben we onszelf in gereedheid gebracht met een opzet van teams die op korte -, middellange - en lange termijn naar de programmering van het HWBP zouden gaan kijken om de stabiliteit van het programma te vergroten. De gedachte was dat het HWBP zich moest herbezinnen richting de volgende 25 jaar. Het programma loopt immers pas af in 2050.

Bij de bespreking van voornoemde opzet in onze stuurgroep werd duidelijk dat het probleem van het HWBP urgenter is dan tot dan toe aangenomen. De opgave en de kosten per kilometer zijn toegenomen. Kortom het budget als voorzien, is niet langer toereikend. De stormbal werd gehesen door het HWBP, er is zwaar weer op komst.

TFDT werd gevraagd wat wij als oplossingen zien. Daar hebben we ons op gestort en het resultaat staat inmiddels op onze website: het advies “HWBP 2025-2050 Stabiel op koers blijven”.
Het advies stelt ten eerste vast wat goed is. Het HWBP is een wettelijk verankerd en solidair programma en daarmee voor alle marktpartijen een aantrekkelijk programma om aan te werken. De portee van ons advies is: handel vanuit vertrouwen en verklein de afstand tussen financiering en uitvoering; de waterschappen kunnen dat (samen) aan. Zorg voor lerend vermogen zowel aan de kant van opdrachtnemers als opdrachtgevers en durf pragmatisch te handelen. Als je de oplossing weet, ga dan zo snel mogelijk over tot uitvoering.

Inmiddels zijn we met Waterschap Limburg, Waterschap Rivierenland en Waterschap Hunze en Aa’s in gesprek om ons advies concreet toe te passen. We zijn ervan overtuigd hiermee ook deze storm met behoud van koers te kunnen doorstaan. De initiële opzet zijn we niet vergeten, die vervlechten we gaandeweg in onze adviezen.

Menno Steenman

'Eigen grond eerst....'

Hoe zorg je ervoor dat een dijkversterking van primaire en regionale keringen met gebiedseigen grond wel lukt? Deze vraag stelde Waterschap Rivierenland medio vorig jaar aan Taskforce Deltatechnologie (TFDT). Samen met een werkgroep vanuit de TFDT (de markt) en een mooie afvaardiging vanuit WSRL (opdrachtgever) is via twee werksessies samen aan dit advies gewerkt. Hierbij is de kennis uitgebreid met leden van de POV DGG en de HAN University of Applied Sciences vanuit het onderzoeksprogramma Rivierwerken (kennisinstelling). Een Gouden Driehoek aanpak in optima forma.

WSRL heeft de ambitie om vanuit de duurzaamheidsdoelen in veel van haar projecten (van dijkversterkingen tot watersystemen) aan de slag te gaan met gebiedseigen grond. WSRL ervaart echter nog vaak diverse belemmeringen. Zowel bij projecten die nog moeten starten als bij projecten die al in de verkenning of in de planuitwerking zijn. Wat kan een waterschap daarin nu regelen op de werkvloer (operationeel), maar vooral ook wat valt er te regelen via de bestuurder (strategisch) of via de ambtelijk opdrachtgever (tactisch)?

Via mindmapping is door de experts de kennis samengebracht rond dit thema en gekoppeld aan concrete succesvolle en minder succesvolle lessen gedeeld vanuit de praktijk door aannemers. De eerder door de POV DGG opgehaalde 10 issues (of succesfactoren) zijn op enkele WSRL-dijkversterkingsprojecten geprojecteerd van preverkenning tot verkenning tot planuitwerking. Zijn alle vragen nu beantwoord? Nee, dat zeker niet. Maar dit advies biedt mooie en concrete handvatten én aanbevelingen om wel die eerste stap te zetten naar een dijkversterkingsproject mét gebiedseigen grond.

💡 Een van de meest waardevolle inzichten? Werk als opdrachtgever via een functionele uitvraag met een kader voor toepassing van gebiedseigen grond. Geef als opdrachtgever vooraf richting de markt aan welke speelruimte er is voor gebiedseigen grond, geotechnisch en milieu-hygiënisch (het zogenaamde “oranje gebied”) inclusief de daarbij omschreven motivatieplicht (verificatietest) om de ruimte in de norm de mogen benutten.

Veel plezier en inspiratie met dit advies. Het advies is hier te lezen.

Impuls uitvoering KRW-opgave Oost-Nederland “Waar een wil is, is een weg”!!

Afgelopen periode is de werkgroep van Taskforce Deltatechnologie intensief opgetrokken met Rijkswaterstaat (PPO) voor de KRW-opgave Oost-Nederland.
De vraagstelling vanuit RWS aan de werkgroep was tweeledig. Enerzijds hoe de markt RWS kan helpen om de KRW-opgave voor eind 2027 te verwezenlijken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Anderzijds of de werkzaamheden welke uitgevoerd dienen te worden ook realiseerbaar zijn in twee kalenderjaren.

Om op deze twee vragen antwoord te kunnen geven, is de eerste stap in de aanpak geweest, waar het programma momenteel staat en welke issues er in de 44 deelprojecten spelen. In een gezamenlijke werksessie is hier inzicht op gekomen en is vervolgens met een integrale blik gekeken waar mogelijke koppelingen te maken zijn met reeds gegunde en vergunde projecten. Te denken valt hierbij aan opgaves welke lopen vanuit bijvoorbeeld de HWBP-programmering en/of de onderhoudscontracten op- en rond de IJssel en de Waal. Dit allemaal om snelheid te maken, gebiedskennis aan boord te krijgen en uitvoeringskennis te betrekken.

Met deze aanpak kan een groot gedeelte van de opgave gerealiseerd worden. Hetgeen nog overblijft, kan vervolgens apart worden aanbesteed, waarbij nadrukkelijk is meegegeven om dit op korte termijn (uiterlijk najaar 2024) te doen middels het zogenaamde “Model Kleine Werken”. Hiermee worden onnodige overtollige processen voorkomen en kan de focus worden gelegd, daar waar het moet gebeuren, namelijk de realisatie.
Kortom, hoe eerder we kunnen starten om de opgave te realiseren, des te beter zal de samenwerking en het eindresultaat uiteindelijk worden.

Het advies is hier te lezen.

Gebiedsontwikkeling Rivierklimaatpark IJsselpoort

Eind 2023 zijn we benaderd door het team van Rivierklimaatpark IJsselpoort (RKP) met een adviesvraag voor hun project. De opgave voor het RKP stamt al uit 2011 en is destijds geïnitieerd door Natuurmonumenten. In de jaren erna zijn er steeds meer organisaties betrokken en zijn verschillende opgaven samengevoegd. Het plan is geworden tot een geïntegreerde gebiedsopgave met verschillende belangen op gebied van doelstellingen en inrichting. Het heeft een uitdagende planning waarbij de KRW opgave in 2027 gereed moet zijn. Daarbij ligt de ambitie voor het circulair werken (nuttig toepassen van vrijkomende grond) en het emissieloos werken. De vraag aan TFDT die voorligt is hoe dit project in de markt gezet kan worden rekening houdend met de afspraken en ambities die er zijn.

In de afgelopen periode hebben we als TFDT op basis van de adviesvraag en gesprekken met RKP de input verzameld. Daarna is in aantal werksessies door een team van TFDT een conceptadvies opgesteld wat in februari met het team van RKP is gedeeld. In een gezamenlijke werksessie is dit concept advies aangescherpt en definitief gemaakt.

Het advies is inmiddels gepubliceerd op de website van TFDT en heeft het team van RKP handvatten gegeven hoe ze het werk in de markt kunnen zetten. Door commitment van de betrokken partijen, vroegtijdige marktbenadering en de uitdagende planning van de KRW als vliegwiel te gebruiken, kunnen stappen worden gemaakt.

Het gehele advies is hier te lezen.

Contractfilosofie PAGW

In 2018 is het programma PAGW (Programmatische Aanpak Grote Wateren) gestart, met als doel de ecosystemen in de grote wateren te versterken. Het programma helpt de omstandigheden te creëren waaronder de ecologische waterkwaliteit verbetert en de natuur robuuster wordt. PAGW is een programma van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren de maatregelen uit in samenwerking met regionale partijen. Op landelijk niveau zorgen ze samen voor sturing. Op regionaal niveau voeren ze de projecten uit.

Het programmateam van PAGW heeft TFDT benaderd met diverse vragen met betrekking tot het op de markt zetten van PAGW-projecten en de manier waarop het programma zo snel mogelijk succes kan hebben. Vanuit het basisteam en de expertgroep is een werkgroep samengesteld die antwoord heeft gegeven op de vraag “Hoe kan de PAGW het beste (binnen planning en budget, waarbij het programmadoel wordt behaald) in de markt worden gezet met als doel het best haalbare projectresultaat?”. In het advies wordt ingegaan op de randvoorwaarden die benodigd zijn om het programma succesvol te laten verlopen.

Ben je benieuwd wat onze visie op het PAGW-programma en de aanbestedings- en contracteringsfilosofie is? Lees dan hier het advies.

Inmiddels heeft Rijkswaterstaat een aankondiging gepubliceerd voor een marktinformatiemiddag op 12 juni a.s. Meer informatie is beschikbaar op TenderNed.

Gouden Driehoekbijeenkomst / Kennisdag Circulair grondgebruik - 24 juni a.s.

Op maandag 24 juni a.s. organiseert TFDT i.s.m. HAN en Waterschap Rivierenland een Gouden Driehoek bijeenkomst met als thema circulair grondgebruik.

Aanmelden is al mogelijk via secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl

Leden TFDT

Het basisteam wordt gevormd door:
Leo van Dijk
Paul van Dijk
Tom IJsebaert
Gerben de Jong
Martijn de Jong
Jeroen van der Klooster
Annemargreet de Leeuw
Tim Pallandt
Serban Schouten
Martine Stam
Klaas-Jan Visser

Onafhankelijk voorzitter is Menno Steenman.


Er is een expertteam waaruit deelnemers worden betrokken in de verschillende werkgroepen.

Het secretariaat wordt verzorgd door
Astrid Teeuw secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl
linkedin 
Email Marketing Powered by MailPoet