header-nieuwsbrief4

Nieuwsbrief TFDT nr. 1 - 2020

Met veel plezier sturen wij u de eerste uitgave van onze nieuwsbrief. Gemaakt om onze achterban en opdrachtgevers te informeren over de werkzaamheden van Taskforce Deltatechnologie.

Lopende adviseringen en projecten

  • Meanderende Maas –
    waterschap Aa en Maas
  • Evaluatie bestaande contractvormen verkenning- en planstudiefase
  • Repeterend contractmodel
  • Analyse kosten per kilometer
PPT TFDT WI-11

Column

Een boegbeeld is een beeld op de boeg van een schip. Boegbeelden werden vroeger door de Vikingen op de voorkant van het schip geplaatst om hen zo tegen zeemonsters te beschermen.

Naast het beeld op de boeg van een schip zien en herkennen we vaak een boegbeeld van een organisatie. Het belangrijkste gezicht, de belangrijkste woordvoerder van een organisatie.

Taskforce Deltatechnologie (TFDT) kent zo’n boegbeeld: Jelke Jan de With. Hij is de man die samen met enthousiaste mensen, namens NLingenieurs, Bouwend Nederland en de Vereniging van Waterbouwers vorm en inhoud heeft gegeven aan verbinding tussen opdrachtgevers, markt en kennisinstellingen. Jelke Jan heeft met zijn onbegrensde passie en overtuiging TFDT gevormd tot een gewaardeerd onafhankelijk adviesorgaan. Jelke Jan stond voorop de boeg van zijn schip. Organiseerde, inspireerde, stuurde en ondernam met zijn team om de verbinding te creëren waarbij het programma HWBP van de kant kon komen. De eerste kilometers dijkversterking worden nu gerealiseerd in goede afstemming en een meer transparante verbinding met opdrachtnemers. Dit heeft hij gerealiseerd door een onafhankelijke opstelling in te nemen. Zijn basis: zijn tuin en tuinhuis waar wij als ‘Vikingen’ altijd een veilige haven hebben gevonden. Waar altijd ruimte was voor een goed gesprek en nieuwe ideeën. Waar ‘vriend en vijand’ welkom was. Altijd in het teken van en gedreven door het ontsluiten van kennis en expertise van het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen.

Na ruim 6 jaar actief te zijn geweest mag het boegbeeld het schip loslaten. Het schip, Taskforce Deltatechnologie, heeft geen boegbeeld meer nodig om beschermd te worden. Inmiddels wordt dit schip als vriend en verbinder door opdrachtgevers welkom geheten.
Vanaf maart draagt het schip een ander type boegbeeld: Menno Steenman. Ook hij zal de grootste waarde van Taskforce Deltatechnologie ‘onafhankelijkheid’ beschermen en uitdragen. Hij zal met het basisteam de verbinding verder versterken en nieuwe complexe en vaak maatschappelijke vraagstukken m.b.t. deltatechnologie aangaan, waarbij de verbinding in de ‘Gouden Driehoek’ de bron van succes blijft.

Trots en fier met passie en vol overtuiging varen de leden van het basisteam samen met de leden van het expertteam (de flexibele schil van TFDT) onbevangen en met perfecte stuurmanskunst van Menno Steenman verder. Ze trotseren de ‘zeeën’ van sneller, beter en goedkoper en creëren een maatschappelijke meerwaarde in de wereld van deltatechnologie. Er liggen mooie vraagstukken voor ons waarin we onze kennis en toewijding verder kunnen exploreren, waardoor we ook de komende drie jaar van meerwaarde mogen zijn en de verbinding kunnen maken.

Bedankt Jelke Jan! Succes Menno!

Agenda


TFDT is voornemens dit jaar de volgende bijeenkomsten te organiseren:

Achterbanbijeenkomst

Gouden Driehoek-bijeenkomst

Masterclass Innovatie

De data van deze bijeenkomsten wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.Basisteam TFDT

Het basisteam wordt gevormd door:
Rik Beekx
Martien Berk
Gerben de Jong
Jeroen van der Klooster
Jan Put
Jana Steenbergen.

Onafhankelijk voorzitter is Menno Steenman.

Het secretariaat wordt verzorgd door Astrid Teeuw.

Daarnaast is er een expertteam waaruit deelnemers worden betrokken in de verschillende werkgroepen.

Evaluatie bestaande contractvormen verkenning- en planstudie fase

De werkgroep onderzoekt hoe bij dijkversterkingsprojecten per fase (verkenning, planfase en realisatie) van grof naar fijn wordt gewerkt, wat zijn de bijbehorende onderzoeken en op welke manier worden deze ingezet. Is het wenselijk en mogelijk (risico’s meenemen naar de volgende fase) dat een deel van de onderzoeksvragen meegenomen kan worden naar de volgende fase, waardoor in de verkenningsfase minder uitputtend en mogelijk met minder tijd en geld onderzoeken worden doorlopen, maar die vervolgens in de planfase nog een verdiepingsslag krijgen afhankelijk van het ontwerp (laat de huidige regeling dit toe).
Werkt de huidige aanpak stimulerend voor innovatieve oplossingen of werkt dit juist belemmerend.

Wil je graag je ervaringen delen? Neem dan contact op met Jana Steenbergen, Mark van der Meer, Ronald van Dongen, Remco den Hertog, Harry Mols of Martien Berk via info@taskforcedeltatechnologie.nl

Analyse kosten per kilometer

TFDT heeft een werkgroep geformeerd welke als doel heeft de budgetten beter te begrijpen.
We constateerden namelijk dat het deltaprogramma niet voorspelbaar is in tijd en geld, en daar hebben we met zijn allen best wel last van. Beschikkingen zijn lastig herleidbaar en in de markt leven kengetallen die op bijeenkomsten geroepen worden als “bekend” (zogenaamd 7mio/km).
We willen graag onze ervaringsgetallen inbrengen en ervaringen delen.

Wat willen we brengen:
  • Kengetallen van uitgevoerde projecten
  • Bevindingen / analyse van variaties
Wat willen we ophalen bij HWBP:
  • Wat gebeurt er met ramingen in verkenning-, plan- en realisatiefase
  • Hoe is de “kostenstructuur” opgebouwd van huidige beschikkingen
Wil je graag je ervaringen delen? Neem dan contact op met Martin van der Meer, Kees Scheer, Len van den Heuvel, Gert-Jan Meulepas of Gerben de Jong via info@taskforcedeltatechnologie.nl

Repeterend contractmodel

De afgelopen periode heeft Waterschap Rivierenland (WSRL) in nauwe samenwerking met TFDT een uniform contract- en aanbestedingsmodel ‘Het Repeterend Model’ ontwikkeld voor de komende Hoogwaterbeschermingsprojecten (HWBP) uit het dijkversterkingsprogramma van WSRL, aanvullend hierop is de TFDT met meerdere waterschappen in gesprek om dit model breder te kunnen implementeren voor de gehele opgave waar Nederland voor staat de komende jaren.
De essentie van het repeterend model is om middels een uniforme manier, de projecten die op de markt komen, te gaan aanbesteden om uiteindelijk beter, sneller, goedkoper en zonder kostenoverschrijdingen deze projecten te realiseren. Dit alles gebeurt door een krachtenbundeling in een vroeg stadium van Opdrachtgever en uitvoerend bedrijfsleven zoals ingenieursbureaus en aannemers. In de verkennings- en/of planuitwerkingsfase worden het ontwerp en de risico’s al afgeprijsd wat uiteindelijk moet leiden tot een voorspelbaarder project, daarnaast zijn er geen harde faseovergangen wat uiteindelijk zorgt voor kennisbehoud en uiteindelijk een beter verdienmodel.

In deze video vertellen betrokkenen over hun visie op het model.
twitter 
MailPoet