header-nieuwsbrief4

Nieuwsbrief TFDT nr. 2 - juli 2020

Met veel plezier sturen wij u de tweede uitgave van onze nieuwsbrief. Gemaakt om onze achterban en opdrachtgevers te informeren over de werkzaamheden van Taskforce Deltatechnologie.

Lopende adviseringen en projecten

  • Versnelling HWBP projecten
  • Evaluatie bestaande contractvormen verkenning- en planstudiefase
  • Analyse kosten per kilometer
  • Kunstwerken
  • Visiedocument selectiecriteria
PPT TFDT WI-3

Versnelling HWBP projecten

De coronacrisis heeft het gesprek op gang gebracht tussen bouwend- en ontwerpend Nederland en de publieke opdrachtgevers. Doel is eventuele vertraging die potentieel optreedt door deze crisis te voorkomen door samen op te trekken. Met Rijkswaterstaat is er daarvoor een Taskforce Infra gestart, die kijkt naar hoe lopende werken ongestoord vervolgd kunnen worden, maar ook hoe nieuwe projecten naar voren gehaald kunnen worden. Daarmee zijn zowel bedrijven, de (weg)gebruiker als RWS gediend.

In diezelfde lijn wordt er door Taskforce Deltatechnologie in samenspraak met HWBP en de individuele waterschappen gekeken naar mogelijkheden voor het versnellen van diverse projecten. Op basis van de analyse van de huidige programmering heeft TFDT een voorstel gemaakt voor projecten waar we ons inziens ’tempo moeten houden’, of juist ’tempo kunnen maken’. Dat laatste kan dan mogelijk gebeuren door bij de inkoopstrategie gebruik te maken van het twee-fasen model of het ontwikkelde repeterende model. TFDT kan daarover adviseren. Een aantal van de waterschappen met dergelijke kansrijke projecten heeft al aangegeven graag met TDFT in gesprek te gaan. Het HWBP heeft haar steun toegezegd ruimte te bieden om de hiervoor benodigde budgetten waar nodig versneld beschikbaar te maken.

Agenda


Masterclass Innovatie
2 september 2020
15.30 uur
digitaal

Gouden Driehoek-bijeenkomst
in samenwerking met waterschap Aa en Maas
1 oktober 2020
13.30 uur

Noteer deze data alvast
in de agenda!
De uitnodigingen
volgen z.s.m.

Meanderende Maas

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma is het dijktraject Ravenstein-Lith opgenomen als één van de top 14 meest urgente dijktrajecten om te versterken. Concrete aanleiding is dat de dijk aan Brabantse zijde van dit riviertraject op hoogte, maar ook op andere faalmechanismen, niet voldoet aan de nieuwe veiligheidsnormen die per 1 januari 2017 gelden. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-onderzoek Ravenstein-Lith (september 2016) is onderzocht of rivierverruiming en gebiedsontwikkeling in combinatie met dijkversterking kansrijk zijn in dit gebied. Hieruit is het project Meanderende Maas voortgekomen.

Het projectteam Meanderende Maas heeft de Taskforce Deltatechnologie advies gevraagd over het realisatieplan en, in een later stadium, het inkoopplan.
Het projectteam heeft de aanleiding als volgt omschreven: De scope van het werk zal bij het voorkeursalternatief wel redelijk zijn uitgekristalliseerd, maar of het project integraal of sectoraal verder wordt opgepakt moet nog worden besloten. Daarmee staat ook niet vast welke partij(en) aanbestedende dienst of (gedelegeerd) opdrachtgever zijn indien partijen integraal het project verder willen brengen. Tot slot is het aanbestedingsrechtelijke kader niet vanzelfsprekend. Delen van het werk zouden mogelijk door zelfrealisatie gerealiseerd kunnen worden en daarbij zijn niet alle partners aan te merken als aanbestedingsplichtig.

In september 2019 heeft TFDT advies uitgebracht over de realisatiestrategie en in januari 2020 over het inkoopplan.

Op maandag 8 juni 2020 heeft de marktinformatiebijeenkomst van het project Meanderende Maas plaatsgevonden. Mede in overleg met TFDT is gekozen om de marktbijeenkomst digitaal te organiseren om vertraging als gevolg van Coronamaatregelen te voorkomen. Namens TFDT heeft Jelke Jan de With ons advies aan het Waterschap toegelicht. Veel van deze adviezen kwamen terug in de presentaties van Ton Swanenberg en Martin van der Horst van het Waterschap. Onder meer de vroegtijdige betrokkenheid van de realiserende partijen, het 2-fasencontract en een kortdurend maar efficiënt aanbestedingsproces waar vooral op inhoud de beste partij geselecteerd wordt. Wederzijds is waardering uitgesproken voor de samenwerking tussen Waterschap Aa en Maas en TFDT. TFDT is verheugd een positieve bijdrage te hebben geleverd aan dit project.
De gehouden presentaties en het verslag zijn hier terug te vinden.

BOI update

Taskforce Deltatechnologie heeft al in 2016 samen met de kennisinstellingen gesignaleerd dat de toen opgeleverde ontwerpinstrumenten voor de HWBP dijversterkingsprojecten op veel punten ontoereikend waren. Dit heeft aanvankelijk geleid tot veel aarzeling van de beheerders om met de verkenningen voor de projecten met een instabiel instrumentarium aan te vangen en voor diegene die wel gestart waren, heeft dat tot vertragingen en extra kosten geleid.
Met de speerpunten van de missie van TFDT in het achterhoofd was dit een onderwerp waar we een verandering in willen bereiken.

Met gebundelde krachten trad TFDT met de kennisambassadeur al in 2016 in dialoog met Rijkswaterstaat die een gedelegeerde opdrachtgever was voor de ontwikkeling van de ontwerpinstrumenten. Dit heeft wel geleid tot een dialoog om de belemmeringen weg te nemen en optimaliseren van de kennisoverdracht en samenwerking tussen de markt/kennis en overheid (de gouden driehoek). Doel van de gesprekken was een inrichting van de “werktafel” vergelijkbaar aan de samenwerkingsvorm die tijdens het project VNK (Veiligheid Nederland in Kaart) is gebruikt om de leemtes in de kennis met de experts van de marktpartijen (zowel ingenieursbureaus als de uitvoerende partijen) op te lossen.

Door de personele wisselingen bij de gesprekspartners aan de overheidskant en door de discussie wie de ontwikkelingen van de ontwerpinstrumenten moet financieren, heeft het proces van een aanbesteding van de zogenaamde “expert pool” voor de BOI (Beoordeling en ontwerp instrumentarium) lange tijd op zich laten wachten. In 2019 was het inkoopplan van RWS gereed, maar door de interne zorgvuldigheidstoetsen is op de publicatie van de tender ook een vertraging gekomen. Ten tijde van het schrijven van deze bijdrage is RWS de publicatie van de tender aan het voorbereiden via het zogenaamde dynamische inkoop systeem. Dit stelt alle experts in Nederland, (onafhankelijk de organisatie) in staat om met zijn cv in de database van de experts binnen te komen. Vervolgens worden de specifieke uitvragen voor de onderdelen van het instrumentarium gepubliceerd waar vanuit de aanmeldingen door RWS een diverse expertpool wordt samengesteld die in een begrensde tijdsbestek zich over een probleem buigt. Uitkomst van dit korte adviestraject kan aanleiding zijn voor een vervolgonderzoek dat vervolgens, afhankelijk van de aard hiervan, via een samenwerkingsovereenkomst van RWS in de markt wordt gezet of deze wordt bij de kennisinstellingen neergelegd.
Bij de keuze van de samenstelling van de expertpools wordt het principe gehanteerd dat bij gelijke geschiktheid en kennisniveau de leden van de pool van verschillende organisaties/bedrijven samengesteld zijn.

Na de recent uitgevoerde evaluatie van de TFDT werkgroep is uitgesproken dat ondanks het feit dat niet alle doelstellingen behaald zijn zoals die in aanvang geformuleerd waren, wél is bereikt dat de markt als gelijkwaardige partner met unieke meerwaarde is gezien voor de ontwikkeling van de ontwerp- en beoordelingsinstrumenten. We hebben heel goed inzicht gekregen in de rollen en verantwoordelijkheden van diverse betrokkene organisaties.
Een belangrijke leerpunt die de werkgroep heeft gesignaleerd is een gemis van een betere betrokkenheid van de waterschappen in dit proces.
We kijken uit naar de publicatie van de tender in augustus dit jaar.

Leden TFDT

Het basisteam wordt gevormd door:
Rik Beekx
Martien Berk
Gerben de Jong
Jeroen van der Klooster
Jan Put
Jana Steenbergen
Jaap van der Weele

Onafhankelijk voorzitter is Menno Steenman.


Er is een expertteam waaruit deelnemers worden betrokken in de verschillende werkgroepen.

Het secretariaat wordt verzorgd door
Astrid Teeuw secretariaat@taskforcedeltatechnologie.nl
twitter linkedin 
MailPoet